Remiss av Boverkets rapport 2015:26, Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

STD-företagen har beretts tillfälle att yttra sig över Boverkets förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, Definition av energiprestanda och kvantitativ riktlinje.

STD-företagen avstår från att lämna synpunkter på remissen. Dock stödjer vi de remissvar som skickats in av våra medlemmar White Arkitekter och Sweco Sverige.

Detta ärende

Status


Från

Miljö- och energidepartementet


Svar senast

31 augusti 2015


Länk till remiss

Länk till remissen på regeringen.se