Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU 2017:106)

STD-företagen har erbjudits möjlighet att svara på inkommen remiss.

Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna tre betänkanden. Det övergripande syftet med kommitténs arbete är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

Detta är det första betänkandet och handlar enligt direktivet om att se över dagens svenska standardiseringssystem inom byggområdet.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

30 april 2018


Länk till remiss

Länk till remissen på regeringen.se