En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och företag – Inremarknadsstrategin för varor och tjänster (KOM(2015) 550 slutlig)

Remissen är inkommen från Utrikesdepartementet.

Svenska Teknik&Designföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i kommissionens meddelande. Mer bakgrundsinformation om stretegin

Detta ärende

Status


Från

Utrikesdepartementet


Svar senast

15 januari 2016


Länk till remiss

Länk till remissen på ec.europa.eu