Young Professionals är en arbetsgrupp för yngre medarbetare från medlemsföretagen som arbetar med att synliggöra branschen bland studenter. Medverkan inbegriper även kompetensutveckling inom ledarskap, organisation och kommunikation samt möjligheten att bredda nätverket och lära sig mer om branschen.

YngreradetAbstakt.jpg

Young Professionals

Emelie Englund, Rotpartner
Helena Engström, Incoord
Amanda Ersson, White (ordförande)
Fredrik Hedberg, Etteplan
Sarah Isaksson, Tyréns
Ellen Karlsdotter, Niras
Tobias Lindgren, BAU
Jonas Niklasson, Nyréns arkitektkontor
Johan Rudolfsson, Projektgaranti
Mikael Svensson, Hifab
Joakim Thanke Wiberg, WSP

Representant från STD-företagen: David Cramér

Projektarbete

Young Professionals arbetar med ett långsiktigt uppdrag att förbättra kompetensförsörjningen för medlemsföretagen. Projektets målsättning är att stärka branschens profil för att locka fler till en karriär som teknikkonsult. I nuläget ligger fokus på kommunikation riktad mot studenter på de tekniska högskolorna, ett arbete som bedrivs både online och offline.

Online är navet i kommunikationen en webbportal – bliteknikkonsult.nu – som informerar om branschen och medlemsföretagen. Webbportalen uppdateras löpande med filmklipp, artiklar, blogginlägg och annat levande material. 

Offline utgår arbetet från ett nyligen etablerat samarbete med näringslivsnämnder och studentkårer på högskolorna. Syftet med samarbetet är att ge företagen en direkt kanal till studenterna, så att framtida kommunikation kan ske på ett sätt som känns intressant och relevant för båda parter.

Young Professionals uppdrag är att:

  • fortsätta utveckla webbportalens funktioner och innehåll, framförallt att öka uppdateringarna för att göra sidan mer levande, men även att få med fler medlemsföretag på sidan. Bl a kommer en extern partner ta över driften av sidan
  • fungera som redaktion för nytt material från företagen samt själva berätta om branschen i webbportalens blogg
  • utveckla och leda högskolenätverken samt organisera aktiviteter för att locka studenter till webbportalen och teknikkonsultbranschen

Kompetensutveckling

Deltagarna får utveckla sina kunskaper och färdigheter inom bl.a. ledarskap, organisationsteori och retorik. Vilket fokus utbildningen får baseras delvis på deltagarnas bakgrund och egna önskemål. Genom föreläsningar, workshops och gruppövningar får deltagarna möjlighet att gemensamt utvecklas och lära känna både sig själva och varandra. Arbetet ger även ökad inblick i och kunskap om branschen och större förståelse för den egna delen i helheten.

Young Professionals Göteborg

I Göteborg har vi ett regionalt Young Professionals, som bl.a. organiserar seminarier och studiebesök med regionalt intressanta teman som kan vara till nytta för yngre konsulter i medlemsföretagen. Genom detta har vi utvecklat ett regionalt nätverk med konsulter och arkitekter tvärs över yrkesrollerna. Rådet utväxlar goda idéer och får nya insikter om konsultbranschen i sin helhet. Ibland föreläser deltagarna om konsultrollen i skolor för att inspirera eleverna att kanske välja konsultyrket en dag. Se mer på Transfers hemsida. Kontakta någon i rådet om du vill engagera dig i något av detta.

Medlemmar

Love Svensson, Integra
Lina Börjesson, WSP
Filip Casteborn, Wikströms VVS-kontroll
Alexandra Claesson, Rejlers
Sofia Edholm, White Arkitekter
Jimmy Loven, VBK
Mikaela Rudling, Ramböll
Josef Quennerstedt, Liljewall arkitekter
Daniel Ögren, Bengt Dahlgren

Visa alla

Uppgifter tidigare år

Young Professionals uppgift 2014/15

  • fortsätta utveckla webportalens funktioner och innehåll
  • fungera som redaktion för nytt material från företagen samt själva berätta om branschen i webportalens blogg
  • utveckla och leda högskolenätverken samt organisera aktiviteter för att locka studenter till webbportalen och teknikkonsultbranschen

Yngrerådets uppgift 2013/2014

Det senaste uppdraget har varit att se över kommunikationen kring kompetensförsörjning till branschen. Dels lanseras en ny hemsida under hösten 2014, bliteknikkonsult.nu, dels utvecklas nätverken och samarbeten med högskolor och näringsliv.Medlemmar Young Professionals 2013/2014:

Yngrerådets uppgift 2010/2011

Läs Yngrerådets broschyr, Generationsväxling - en handbok med goda råd.

Yngrerådets uppgift 2009

Läs om Yngrerådets arbete i rapporten Vad är förändring?

Yngrerådest uppgift 2008

Läs om Yngrerådets arbete 2008 i rapportenHur ska vi göra för att inte halka efter?

Yngrerådets uppgift 2007

Läs om Yngrerådets arbete under 2007 i rapporten Konsulten som affärsman Här finns tips från yngre medarbetare om vad företagen kan göra för att få konsulterna att tänka mer affärsmässigt men framförallt vad konsulten själv kan göra för att bli mer affärsmässig.

 Yngrerådets uppgift 2006

Under 2006 hade Yngrerådet till uppgift att ta fram en presentation av konsultyrket som STD och medlemsföretag kan använda för att marknadsföra hur inspirerande det är att vara arkitekt och teknikkonsult. Målgruppen är ungdomar i nian, men även gymnasieelever och andra som står i begrepp att välja utbildningsinriktning. Handbok och inspirationsmaterial för föreläsningar i gymnasieskolan

Yngrerådets uppgift 2005

Yngrerådet under 2005 behandlade hur teknikkonsultens och branschens image bör förbättras. Speciellt har man tittat på "arbetsrymd", dvs. medarbetarnas sätt att arbeta, förhållningssätt till arbetet och vilka krav man som medarbetare kan ställa på arbetsgivare, kunder och andra medarbetare. Hur gör man för att skapa en ekvation mellan företagets utveckling, personlig utveckling och lönsamhet? En mycket viktig fråga handlar om hur man skapar en attraktiv profil för branschen.

Rersultatet av arbetet presenterades i en kalender för år 2006 med rubriken Våga vara proffs! 

Yngrerådets uppgift 2004

Yngrerådet  under 2004 diskuterade dels hur man förbättrar kompetensöverföringen på medlemsföretagen dels arbets-rymden, dvs. hur man förenar lönsamhet och personlig utveckling. Det finns mycket som kan förbättras för att skapa ett kreativt arbetsklimat och stimulera medarbetarna. Likaså måste många företag se över kompetens- överföringen, när stora grupper inom de närmaste åren går i pension och lämnar branschen. Deras enorma kompetens måste bibehållas i företagen.

Resultatet av arbetet presenterades i en kalender för 2005 med rubriken Hur är läget?

Yngrerådets uppgift 2002

Ett första resultat av Yngrerådets arbete var skriften Ett bra jobb.