Svenska Teknik&Designföretagen är en del av Almega – Sveriges ledande organisation för tjänste­företag.

almega_150.jpg

Almega är organiserat i ett antal arbetsgivarförbund för att kunna erbjuda medlemsföretagen bästa kompetens, service och utvecklingskraft i arbetsgivarfrågor. Almega har dessutom en betydande näringspolitisk avdelning med experter inom skattefrågor, upphandling, kompetensfrågor och tjänsteutveckling. Almegas lobbyverksamhet är effektiv och skapar påverkan på många områden, viktiga för företagen.

Almega banar väg för tjänste­företagen

Många av Almegas medlems­företag är ledande inom sina verksamhetsområden och ledande i att utveckla nya tjänster. Tjänste­företagen bidrar idag också till utvecklingen av industrins produkter, av hela näringslivet och den offentliga sektorn. De är företag där nya affärsidéer föds och där nya jobb skapas.

Almega har identifierat ett antal områden av stor betydelse för tjänstesamhällets framväxt: forskning, regelverk, entreprenörskap, offentlig köpkraft, kompetens och arbetsliv. Vart och ett av områdena är i sig viktigt och tillsammans bildar de en helhet där förnyelse och utveckling skapar framgång för Sverige. Almega opinionsbildar och driver utvecklingen inom dessa områden.

Almega har ca 11 000 medlemsföretag som tillsammans anställer över 550 000 medarbetare och representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn.  Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlems­företagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning. Almega förhandlar om cirka 160 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. Almega är också en av de stora opinionsbildarna med tjänste­företagens behov för ögonen.

Förbunden har olika historisk bakgrund och är idag sju stycken till antalet:

 • Almega Samhallförbundet
 • Almega Tjänsteförbunden
 • Almega Tjänsteföretagen
 • Bemanningsföretagen
 • IT&Telekomföretagen
 • Medie- och Informationsarbetsgivarna
 • Vårdföretagarna 

Svenska Teknik&Designföretagen är en av branscherna inom Almega Tjänsteförbunden.

STD-företagen och arbetsgivarfrågorna i Almega

Almega  företräder medlemsföretagen i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Medlemsföretagen  har tillgång till all den specialistkompetens som finns på olika expertområden.

I medlemsservicen ingår:

 • förhandling om löner och allmänna anställningsvillkor
 • information om tolkning av lagar och avtal
 • förhandlingshjälp
 • arbetsmiljöfrågor
 • rådgivning och allmän medlemsservice
 • företagsinterna utbildningar och chefsseminarier
 • pensioner och försäkringar
 • lönebildning

Almega Tjänsteförbunden/Svenska Teknik&Designföretagen träffar avtal om anställningsvillkor och löner med de fackliga organisationerna Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen. Läs mer om Almega