STD-företagen samverkar med och är medlem i en rad olika organisationer och föreningar.

Svenska Teknik&Designföretagen som bransch skapar värden som varar. Genom olika projekt bidrar vi till samhällets utveckling och branschens uppgift är att skapa ett hållbart samhällsbyggande. Arkitekt-, teknik- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar på den svenska marknaden i utvecklingen av investeringar för nära 280 miljarder kronor årligen.

Samhällsbyggnadssektorn är en av Sveriges viktigaste sektorer. Sektorn är både ett redskap för att bygga samhället och en näring som betyder mycket för tillväxt och sysselsättning. Sektorn skapar och underhåller hem, arbetsplatser, skolor, infrastruktur m.m. Sammantaget sysselsätts ca 700 000 personer, varav 430 000 är direkt sysselsatta i sektorn och ytterligare 250 000 indirekt. Byggmarknaden motsvarar drygt 10 % av BNP.

Industrisektorn, d v s svensk industri, är vår huvudsakliga näring, och inte minst vad gäller export. De tekniska konsulterna deltar med produktutveckling, processutveckling och resursförstärkning. Idag sker mycket av industrins utveckling genom konsultföretagens innovationsprocess.

Samverkan industrin

  • Vinnova svarar för mycket av utvecklingen gentemot industrin. STD-företagen deltar i flera strategiska program för att synliggöra konsultföretagens behov. Under de närmsta åren kommer man satsa stort på nya innovationsprocesser. www.vinnova.se

Samverkan samhällsbyggnad

Svenska Teknik&Designföretagen samverkar med de övriga aktörerna i bygg- och fastighetssektorn i flera olika organisationer och projekt:

  • Byggandets Kontraktskommitté, BKK, där parterna möts för att förhandla de affärsmässiga villkoren, bland annat standardavtalen AB, ABT och ABK. STD-företagen är en förhandlingspart inom kommittén. www.foreningenbkk.se
  • Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd bildades år 2006 och är en ideell intresseförening där branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn samverkar. Föreningens verksamhet sköts av en styrelse. Föreningens huvudsakliga uppgift är etiska frågor och att pröva anmälningar om överträdelser av Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler. www.byggetik.se
  • BFAB är sektorns utbildningsleverantör. STD-företagen är minoritetsdelägare i BFAB. BFAB vill genom kvalificerad utbildning inom byggande och förvaltning tillgodose behoven av kompetensutveckling, främst inom områden där samverkan och förståelse mellan parterna är av särskild vikt. STD-företagen är representerat i BFAB:s styrelse och är en nära samarbetspartner. www.bfab.se
  • IQ Samhällsbyggnad, IQS, är byggsektorns organ för forsknings- och innovationsfrågor. STD-företagen är en aktiv medlem i organisationen. IQS har ett nära samarbete med departementen i viktiga frågor. www.iqs.se
  • Kompetensförsörjning STD-företagen har ett samverkansprojekt tillsammans med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier samt med rekryteringsnätverket Samhällsbyggarna.
  • Nätverket Svensk Byggnäring samlar 14 olika organisationer, samtliga verksamma inom byggnäringen. Tillsammans driver vi näringspolitiska frågor och genomför bland annat sektorsspecifika aktiviteter, t ex under politikerveckan i Almedalen.
  • BIM Alliance är en förening som arbetar med ett sektorgemensamt utvecklingsprogram. Programmet bedrivs och finansieras av intressenter som aktivt engageras i projekt, workshops och seminarier. STD-företagen är medlem i föreningen. www.bimalliance.se
  • Svensk Byggtjänst har som affärsidé att erbjuda information och kunskap om aktuell teknik och regelverk samt utvecklar verktyg som skapar effektivitet och lönsamhet i svenskt byggande. STD-företagen är delägare och representerade i styrelsen. www.byggtjanst.se
  • Sweden Green Building Council, SGBC, är organet för klassificering av byggnader i Sverige. Ett världsomspännande arbete, där varje land har sin styrelse. STD-företagen är medlem, precis som flera av medlemsföretagen. www.sgbc.se