Almegas förbund är sammanslutningar av företag som är konkurrenter inom sina respektive branscher. Detta medför viss risk för att ämnen som är känsliga för konkurrensen av oaktsamhet diskuteras på möten i Almegas och förbundens regi.

Medlemsföretagen riskerar därigenom att agera i strid med konkurrensreglerna (kartell). Brott mot konkurrensreglerna kan medföra böter och i vissa fall även näringsförbud för personer i ledande befattningar.

Det är således viktigt att Almegas medlemsföretag är medvetna om att vissa ämnen inte får beröras i diskussioner mellan konkurrenter.

Visa alla

Ämnen att helt undvika

Följande ämnen är särskilt känsliga ur ett konkurrensrättsligt perspektiv och bör helt undvikas vid Almegas och förbundens möten:

 • Priser och prissamarbeten
 • Marknadsandelar och marknadsuppdelning
 • Produktionsvolymer och produktionsbegränsningar
 • Bojkotter av andra företag eller produkter
 • Företagsspecifik statistik som inte är historisk, anonym och offentlig
 • Samarbetsavtal mellan medlemsföretag
 • Företagens enskilda prognoser och affärsstrategier

Mötesriktlinjer

Följande riktlinjer ska följas vid alla Almegas och förbundens möten:

 • Använd och följ alltid en skriftlig mötesagenda
 • Varje medlemsföretag bör gå igenom agendan inför mötet och se till att frågor som är känsliga ur konkurrenssynpunkt stryks
 • Mötesanteckningar ska föras vid varje möte. Dessa anteckningar ska distribueras till varje deltagare
 • Diskussioner före, under och efter mötet bör begränsas till punkter på agendan
 • Om en mötesdeltagare tar upp frågor som riskerar att vara känsliga ur konkurrenssynpunkt måste diskussionen avbrytas. Om diskussionen ändå fortsätter bör de andra deltagarna snarast lämna mötet och se till att detta noteras i mötesanteckningarna