STD-företagen är medlemmar i flera internationella organisationer och samverkar med systerorganisationer både i de nordiska länderna och ute i världen.

Svenska Teknik&Designföretagen är medlem i tre internationella organisationer: EFCA - European Federation of Engineering Consultancy Associations, FIDIC - International Federation of Consulting Engineers samt ACE - Architects´ Council of Europe.

Läs mer om EFCA och FIDIC längre ner på sidan. EFCA och FIDIC ger regelbundet ut nyhetsblad. Länk till dessa finns i höger marginal. Läs mer om ACE på ace-cae.eu

Nordiskt samarbete

 • STD-företagen samarbetar med de nordiska kollegorna, organisationerna för respektive konsult- och arkitektföretag.
 • De nordiska konsultorganisationerna träffas en gång per år under rubriken RINORD och diskuterar gemensamma bransch- och arbetsgivarfrågor.
 • Nordiskt Praktikermöte är motsvarande forum för arkitektorganisationerna.

EFCA

 • STD-företagen är en av 24 medlemmar, från 24 länder, i European Federation of Engineering Consultancy Associations, EFCA, den europeiska organisationen för tekniska konsultföretag. Tillsammans representerar medlemsorganisationerna i EFCA nästan en miljon anställda.
 • EFCA är en lobbyorganisation gentemot EU:s institutioner och arbetar för att påverka lagstiftning som berör de tekniska konsulternas arbete. EFCA arbetar för transparenta och rättvisa villkor inom offentlig upphandling och utgör en plattform för nätverkande mellan europeiska konsultföretag.
 • EFCA arbetar för att öka EU:s institutioners kunskap om branschen, för fram branschens åsikter och skapar kontakter med andra organisationer när vi har gemensamma intressen samt hjälper medlemsorganisationer att uppnå gemensamma europeiska mål.
 • EFCA:s arbete pågår i fyra kommittéer och ett antal kortfristiga arbetsgrupper. Kommittéernas arbetsområden är europeiska offentliga affärer, försäkringar och konsultansvar, europeiska biståndsprogram samt framtiden för europeiska konsulter.
 • EFCA har i enlighet med den europeiska kommissionens rekommendationer tagit fram etiska regler för att främja förtroendet och öka utbytet av konsulttjänster inom Europa.

FIDIC

 • FIDIC representerar branschen globalt. FIDIC har 97 medlemmar över hela världen.
 • FIDIC är mest känt för sina internationella standardavtal som ofta används för gränsöverskridande affärer, såväl privata som offentliga.
 • FIDIC:s mål är att marknadsföra tekniska konsulters roll i det hållbara samhället, skapa ”best practice” och verktyg för att höja konsulters kompetens i en global konkurrens.
 • FIDIC representerar konsultbranschen vid de internationella finansieringsinstituten och arbetar också för att bekämpa korruption.
 • FIDIC vill utgöra en plattform för kunskapsutbyte mellan konsultföretag på den internationella arenan och håller därför årliga konferenser. För att öka nätverkandet bland yngre konsulter har man dels ett internetbaserat managementprogram för 45 deltagare årligen samt särskilda aktiviteter för yngre konsulter i samband med årskonferensen.