I juni 2015 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda hur de kan ställa sysselsättningskrav i sina upphandlingar. Trafikverket har nu överlämnat sin rapport om hur detta ska genomföras. De nya kraven börjar gälla från den 1 januari 2016.

Trafikverket har i en rapport redovisat hur upphandling hittills bedrivits för att öka sysselsättning samt vad man avser att göra för att främja en ökad sysselsättning för arbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

I sin rapport vill Trafikverket bredda regeringens urvalsgrupp för att undvika stora undanträngningseffekter och för att bättre säkra kompetensförsörjningen i branschen. De personer som kvalificerar sig för att få en plats i Trafikverkets sysselsättningskrav svarar mot något eller flera av följande kriterier: arbetslös och inskriven vid en arbetsförmedling, riskerar att bli utan lärlingsplats eller praktikplats inom ramen för utbildning och/eller har en befintlig sysselsättning som inte motsvarar det den utbildat sig till.

Som lägsta nivå bör gälla att leverantören ska ha kontakt med Arbetsförmedlingen och att leverantören annonserar nya tjänster via Arbetsförmedlingen. Bonus ska tillämpas i alla kontrakt, vilket innebär att företaget får en ersättning motsvarande 15 000 kr/månad för en praktikplats och runt 30 000 kr/månad för en lärlingsplats/subventionerad anställning.

För konsultkontrakt över 25 miljoner kronor föreslår Trafikverket krav på att leverantören sysselsätter ett förutbestämt minimiantal, d v s i genomsnitt en person per 25 miljoner kronor.

STD-företagen kritiska till regeringsuppdraget
STD-företagen förde fram i yttrandet till Trafikverket att det uppdrag som Trafikverket fått principiellt är fel väg att gå och har alltför stora konkurrenshämmande effekter. Med den extremt låga arbetslöshet som råder i konsultbranschen, bör helt andra och mer effektiva åtgärder analyserar och prövas.

Läs mer om STD-företagens yttrande

Ytterligare information och rapport för nedladdning på trafikverket.se.