I det stora utvecklingsprojektet ”Branschsamverkan mellan STD-företagen, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket” finns ett temaområde ”Innovation”, där ett av delprojekten syftar till att skapa ett nytt sätt att samverka. För att förbättra samverkan mellan Konsult, Entreprenör och Beställare i projekten, införde Trafikverket i juli 2015 ett standardiserat arbetssätt att användas i alla projekt.

Det nya sättet kallas för “Samverkan Nivå Bas”.  I uppdraget ska denna samverkan ske i en strukturerad form, som ska genomsyra arbetssätt, förhållningssätt till uppdraget och till varandras roller, t ex med gemensam målstyrning, riskhantering och konfliktlösning.

Under början av 2016 kommer det att tas ett steg längre med en mer långtgående samverkan, som också innebär att entreprenören kommer in betydligt tidigare i projekten och jobbar tillsammans med konsult och beställare redan i tidiga projektskeden. Detta sätt att arbeta på kallas för ”Samverkan Nivå Hög”.

Upplägget bygger på ECI (Early Contractor Involvement). Samverkan baserar sig alltid på tillit och transparens och detta bygger man över tid, vilket kommer att ge optimala möjligheter till ett bra resultat för alla parter. Med detta arbetssätt skapas också en attraktiv och stimulerande miljö, som  kommer att skapa ett stort mervärde för samtliga intressenter i anläggningsbranschen. Optimering av kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö kommer då att ske per automatik, vilket även främjar arbetet med innovation och livscykelperspektivet.

Än så länge kommer väg- eller järnvägsplan vara fastställda innan entreprenör och konsult kommer att upphandlas för efterföljande skeden, men någon gång i framtiden kan detta arbetssätt påbörjas redan i planskedet.

Trafikverket har inbjudit till dialog med anläggningsbranschen i det pågående samverkansprojektet och i en workshop förra veckan framkom det en mängd synpunkter som nu Trafikverket tar med sig för att utveckla förslaget ytterligare. Alla parter var principiellt mycket positiva till det nya sättet till samverkan, även om det finns delar som behöver förtydligas och utvecklas, både inom upphandlingsformer (ECI, parametrar, utvärdering, viktning) och affärsformer kontrakt, risker, ansvar, ersättning, incitament, bonus).

Trafikverket kommer nu att komma med ett utvecklat förslag som kommer att diskuteras i en kommande workshop, för att sedan införas framförallt i komplexa projekt med stora eller små frihetsgrader och hög osäkerhet, men även komplexa kundanpassade projekt med utvecklingsbehov och stor osäkerhet. Förhoppningen är att detta nya arbetssätt även ska sprida sig till något mindre projekt och att det ska bidra till att öka attraktiviteten till anläggningsbranschen.