Krav från beställare på ansvar per projekt

STD-företagen har blivit upplyst om att det förekommer att beställare kräver att konsultföretag ska åta sig ett skadeståndsansvar om 120 prisbasbelopp per projekt och inte per uppdrag som föreskrivs i ABK 09, kap 5 § 3.

I ett uppdrag som innehåller tre projekt får då konsultföretaget en total exponering om 360 prisbasbelopp och inte 120 prisbasbelopp som anges ABK 09.

Konsultansvarsförsäkringar följer ofta ABK 09 och den högsta försäkringsersättning som betalas ut per uppdrag är därför ofta 120 prisbasbelopp per uppdrag. Överskjutande skadeståndsansvar, som i exemplet ovan blir 240 prisbasbelopp, är oförsäkrat om inte konsultföretaget köper ett kompletterande försäkringsskydd hos försäkringsbolaget.

Vi vill nu uppmärksamma våra medlemsföretag om situationen ovan, som är riskfylld, och informera om att det ofta inte finns någon anledning att acceptera ett så stort ansvar som 360 prisbasbelopp i ett uppdrag. I många konsultansvarsförsäkringar är detta den maximala försäkringsersättning som kan betalas ut per försäkringsår.