I vår bransch spelar ansvaret och dess koppling till konsultansvars-
försäkring en mycket viktig roll. I avtalssituationer med beställare och underkonsulter kan det ibland finnas skäl att konsulten ska ta ett större ansvar än vad ansvarsbestämmelserna i ABK 09, tillika BKKs basomfattning för konsultansvarsförsäkring, föreskriver.

Viktigt i dessa fall är att innan du ingår avtal för ditt företag, alltid tänker igenom vilka konsekvenser som detta kan få och alltid kontaktar din försäkringsförmedlare eller ditt försäkringsbolag för att säkerställa att det finns försäkringsskydd för detta utvidgade ansvar. Du kan i dessa situationer behöva teckna en separat försäkring just för det enskilda avtalet. 

Det man kanske inte alltid tänker på i en avtalssituation är att om du accepterar ett bredare ansvar så gör du samtidigt avsteg från försäkringsavtalet som ligger till grund för försäkringsbolagets risk, försäkringspremie och försäkringsomfattning.

Ett exempel på detta är om ditt företag har olika ansvar i förhållande till beställare och kontrakterade underkonsulter. Ett försäkringsbolag räknar med att hämta tillbaka försäkringsersättning från underkonsulters försäkringar i de fall det visar sig att en underkonsult orsakat skada. Då din premie är bestämd utifrån dessa antaganden kan försäkringsbolaget komma att utge lägre, eller i värsta fall neka, ersättning.

Därför, om du ställs inför en situation där du inte kan få samma ansvarsbegränsning gentemot din underkonsult som du själv har gentemot din beställare, tänk på att i denna situation alltid kontakta din försäkringsförmedlare eller försäkringsgivare före det att avtalet ingås för att efterhöra om du behöver teckna en separat försäkring för uppdraget.   

Notera att ansvarsreglerna enligt ABK 09 regelmässigt motiverar ett utökat ansvarsskydd. Detta då basomfattningen är baserad på att ABK 09 gäller utan avsteg. Notera även att det tillkommer kostnader för en bredare försäkringsomfattning vilket ska vara motiverad i din ekonomiska kalkyl.

Du som har din försäkring tecknad genom STD-företagens gruppförsäkringslösning kan när du känner osäkerhet i dessa frågor ta kontakt med STD-företagens Försäkringsservice hos Aon Sweden, telefon 08-587 840 50 alternativt stdforsakring@aon.se.