En viktig bestämmelse i ABK 09 tolkades till konsultbranschens fördel i en nyligen avkunnad dom från Svea hovrätt. När beställaren har ett skadeståndskrav som överstiger konsultansvarsförsäkringens självrisk får kravet inte användas som påtryckning i diskussioner om konsultens arvode.

Beställaren får hålla inne ett belopp motsvarande konsultens självrisk fram till dess att skadeståndskravet är utrett av försäkringsgivaren. I målet gjorde Trafikverket gällande att den aktuella bestämmelsen tillät s.k. kvittning. Denna tolkningsmöjlighet har stängts genom hovrättens dom.


Konsultrollen är förknippad med höga krav på lojalitet och service. Att lämna råd om byggteknik och design innebär svåra avvägningar mellan motstående intressen. Konsulten förväntas leverera tekniska innovationer och nyskapande design utan att tumma på funktionskrav och ekonomisk effektivitet – allt under stark tidspress. Det är en delikat uppgift. När det drar ihop sig till betalning av projekteringen är det inte ovanligt att beställaren håller inne konsultarvode med hänvisning till att konsulten orsakat en ekonomisk skada. Att man exempelvis kan konstatera att det funnits en billigare lösning att tillgå, innebär inte per automatik att kraven på fackmässighet och omsorg har eftersatts, och att beställaren därmed är berättigad till skadestånd. Tyvärr dras denna slutsats något lättvindigt emellanåt; skadeståndsbedömningar är ofta mer komplicerade än de kan verka vid första anblick.

Om beställaren gör gällande att rätt till skadestånd föreligger och vill pruta på konsultens arvode, kan konsulten känna sig manad att gå med på det, trots att kravet inte är befogat för att inte riskera framtida samarbeten. Denna problematik togs upp av konsultföretagen i samband med revideringen av Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 (ABK 09). Synpunkten fick gehör hos beställarföretagen, och en bestämmelse som syftade till att komma till rätta med problematiken togs in i avtalet. Enligt 5 kap. 8 § får beställaren inte innehålla mer än ett prisbasbelopp (44 800 kr år 2017) som säkerhet för krav på skadestånd. Om beställaren har ett anspråk på skadestånd som överstiger ett prisbasbelopp ska det hanteras inom ramen för konsultens ansvarsförsäkring – inte genom att konsultens arvode sätts ned.

Det finns tre förutsättningar för att konsulten ska komma i åtnjutande av skyddet i nyss nämnda regel.

  • ABK 09 måste vara avtalat.
  • När beställaren framför ett krav på skadestånd åligger det konsulten att anmäla kravet till sitt försäkringsbolag.
  • Om kravet omfattas av försäkringen meddelas beställaren att skadan kommer att ersättas om utredningen visar att konsulten är skadeståndsskyldig enligt ABK 09.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda måste beställaren alltså betala den del av konsultarvodet som överstiger ett prisbasbelopp. När försäkringsbolaget är klar med utredningen, och lämnar skadeståndsersättning eller meddelar att skadeståndsskyldighet enligt ABK 09 inte föreligger, är beställaren skyldig att betala återstående del av konsultens arvode.

Så långt allt väl. Men: Inget avtal som inte innehåller tolkningsmöjligheter och kryphål. Den aktuella bestämmelsen förbjuder som nämnts beställaren att hålla inne betalning som säkerhet för ett skadeståndsanspråk. Att hålla inne betalning innebär att man väntar med att lämna ersättning till dess ett motkrav (t.ex. skadestånd) har betalats. För att komma runt förbudet att hålla inne betalning, har vissa beställare åberopat kvittning. Vid kvittning skjuts betalningen inte upp – den avräknas på motfordringen. ABK 09 innehåller inget uttryckligt förbud mot kvittningsinvändningar, vilket har lett till att de utnyttjats som påtryckningsmedel i förhandlingar om konsultens arvode. Resultatet av kvittning blir detsamma som om betalning hålls inne – konsulten får vänta på betalning av sin berättigade arvodesfordran – men det föreligger alltså en juridisk skillnad som skapat ett kryphål. 

I en nyligen avkunnad dom från Svea hovrätt har detta kryphål täppts till. Målet gällde en tvist mellan ÅF-Infrastructure AB och Trafikverket. ÅF begärde ersättning för utförd projektering om 2 551 160 kr plus dröjsmålsränta. Trafikverket medgav betalningsskyldighet men åberopade ett skadeståndskrav i ett annat projekt kvittningsvis. Svea hovrätt tolkade 5 kap. 8 § utifrån dess syfte, och kom fram till att den förbjuder kvittning trots att det inte uttryckligen angetts. Trafikverket ansågs skyldig att utge konsultarvodet omedelbart, och hänvisades i förlängningen till att driva sitt  skadeståndskrav separerat från ÅF:s arvodesfordran. Eftersom hovrättens dom är vägledande vid rättstillämpningen är avgörandet bindande för samtliga uppdrag där ABK 09 är en del av avtalet.

Fotnot 1: Svea hovrätts dom är överklagad till Högsta domstolen. Endast två procent av alla överklaganden till Högsta domstolen tas upp till prövning. Risken att domen ändras är således liten.

Fotnot 2: Förbudet i 5 kap. 8 § gäller inte vid skadeståndskrav eller viten till följd av försening. Det beror på att sådana krav inte omfattas av konsultansvarsförsäkringen.

Att tänka på vid krav på skadestånd eller prisavdrag

  • Kontakta ert försäkringsbolag så snart en beställare framför ett skadeståndskrav som överstiger eller kan komma att överstiga företagets självrisk (44 800 kr år 2017). För medlemmar som har tecknat STD-försäkringen ska Länsförsäkringar Sak kontaktas.  
  • Konsultansvarsförsäkringen kan inte utnyttjas för att driva in en obetald arvodesfordran. Däremot kan advokat- och rättegångskostnader vid arvodestvister täckas av rättsskyddsförsäkringen som ingår i STD-försäkringen. Information om rättsskyddsförsäkringen finns i försäkringsbevis och försäkringsvillkor. De företag som har STD-försäkringen kan vända sig till Willis för att få info om hur den gäller. Om det finns risk att beställaren framför motkrav i form av skadestånd när ditt företag lämnar in en stämningsansökan – kontakta oss på Länsförsäkringar Sak så rekommenderar vi en advokat med gedigen erfarenhet av konsultansvar.

//Länsförsäkringar Sak

Läs mer om STD-företagens förmånliga försäkringar för medlemmar