...ökar behovet av att särskilja sig. Idag är det många som använder begreppet konsult, vare sig det är en service-, bemannings- eller experttjänst som man tillhandahåller på marknaden. Definitionen av ordet betyder rådgivare, d.v.s. den som ger sin kund goda råd och som denne sedan fattar sina beslut utifrån.

Rådgivaren har ofta en gedigen utbildning och erfarenhet och rollen har betydelse för den strategiska utvecklingen hos kunden. En service- eller bemanningstjänst är till för att avlasta, en resursförstärkning som utför uppgifter, när kunden inte själv har tid eller kapacitet.

Ett sätt att särskilja är t.ex. att certifiera tjänsten eller individen. Tyskland och Holland håller på att ta fram personal cards för de tekniska konsulterna. England, Irland har sedan länge använt sig av ett certifieringssystem. Arkitekten har, i många länder, en helt annan roll och därmed status än i Sverige. Vid STD-företagens styrelsekonferens diskuterade man just behovet av att markera för att öka värdet. När kvalitetssystemen kom i ropet på 90-talet var det många arkitekt- och konsultföretag som satsade på det – som en konkurrensfördel. Idag är det en hygienfaktor, d.v.s. något företagen förväntas ha. Kan ett personal card bli den konkurrensfaktor för individen och dennes roll? Hur skulle den svenska marknaden svara på det? Kansliet har fått i uppdrag att utreda vad som finns, vad som krävs, och hur det skulle kunna se ut och gå till.

Dialog eller debatt – vågar vi ta en fight? Inom branschorganisationen har vi valt att i första hand försöka få till stånd dialoger med kunderna. Vårt uppdrag är att bevaka och utveckla medlemsföretagens förutsättningar på marknaden. En del branschorganisationer väljer den offentliga debatten, och upplevs som tuffa och framgångsrika. Vårt tillvägagångssätt, kan upplevas som att vi är fega, men har visat att det vi får gehör och får till en förändring.

Ibland tar det dock tid innan vi lyckas öppna dörren - men häromdagen inleddes dialogen med SKL, kommunerna och landstingens intresseförening. De har i flera år varit lätt avvisande när vi velat diskutera den offentliga upphandlingen och hur den går till i många kommuner. Men med stöd av en styrelsemedlem bjöds vi in till ett första samtal. Sex konsultchefer och sex upphandlare mötte varandra för en första probleminventering. Det intressanta var att alla såg ungefär samma problem. Avsikten nu är att ta fram en gemensam definition kring olika begrepp, diskutera ett antal tillvägagångssätt och visa på goda exempel för skilda moment i upphandlingsförfarandet. Tanken är att det med tiden blir en skrift, utbildning och ett mer likartat tillvägagångssätt i kommunerna. Man måste dock komma ihåg att SKL bara kan rekommendera sina medlemmar, aldrig beordra. Det skulle tala emot kommunernas suveränitet.

I mina möten med medlemsföretagen känns ibland en uppgivenhet. Diskussioner om prisnivåer är sällan uppmuntrande. Det går bara åt ett håll, säger de flesta. Även beställarna reagerar – och vet att lågt pris leder till lägre kvalitet – men tycker samtidigt att det är svårt att utvärdera och särskilja på andra kriterier. De som prövat andra faktorer står ofta med situationen att nästan alla ”är lika bra”, d.v.s. konsultföretagen är alldeles för lika. Och till sist har man bara priset kvar. Nya affärs- och utvärderingsmodeller är det många som letar efter. När en marknad drivits för långt, går den antingen under, eller måste radikalt förändras. Det är där vi är nu!

På olika sätt försöker vi skapa goda förutsättningar. Det kan handla om affären, kompetensen, konkurrenskraften. Vi bevakar, signalerar och försöker förbereda för, men det verkliga lyftet ligger i varje företags egen strategi. Konkurrensen på den svenska marknaden kommer att öka, inte minst av aktörer från andra länder. Norden generellt lockar. Det är här de många uppdragen finns och samtidigt representerar vi länder som har koll på sin ekonomi.

STD-företagen erbjuder många olika kanaler för dig som vill ta del. Den klart mest nyttjade kanalen är nyhetsbrevet. Medlemsenkäten som gick ut före sommaren visar att bland de drygt femhundra som svarade var det 96,2% som läste nyhetsbrevet. Hjälp till att sprida information och kunskap – låt även dina kollegor ta del!

Lena Wästfelt
vd, STD-företagen