Sedan förra sommaren är AIG försäkringsgivare för STD-företagens företagsförsäkring, som bland annat innehåller konsultansvar, egendom och ansvar.

Som arkitekt eller ingenjör är den största risken från ett försäkringsperspektiv det ansvar som följer av den rådgivande verksamheten. AIG:s konsultansvarsförsäkring omfattar skadestånd på grund av fel eller försummelse där er rådgivning orsakat tredje part en ren förmögenhetsskada, sak eller personsskada. AIG utreder, förhandlar och företräder dig som "STD-företag" för grundade såväl som ogrundade skadeståndskrav.

Vad händer när en skada inträffar och vem kommer du i kontakt med?

AIG har erfarna skadereglerare med vana att hantera komplexa skadeståndskrav. I Norden har vi tio skadejurister som jobbar dedikerat med ansvarsskador. Som "STD­-företag" är det framförallt skadereglerare Olof Jungnelius och skadereglerare Malgorzata Bujalska som du kommer i kontakt med när en skada inträffar.

Olof Jungnelius har jobbat som skadejurist sedan 2013 och dessförinnan på advokatbyrå och i domstol.  Olof kom till AIG 2015 från konkurrenten Länsförsäkringar och har sedan dess fokuserat på AIG:s tekniska konsulter och besiktningsmän.

Malgorzata Bujalska har erfarenhet från advokatbyrå såväl som finansbolag och kom till AIG 2015 för att hantera ansvarsskador. Vid behov anlitar AIG även externa skadereglerare så som exempelvis Crawford & Company Sweden AB.

Olof, vad är viktigt för ett "STD-företag" att tänka på när man anmäler en skada till AIG?
- Det är bra att i den mån det går lämna en så utförlig beskrivning av händelseförloppet som möjligt. För att utreda om det föreligger ett skadeståndsrättsligt ansvar behöver jag som skadereglerare bl.a. bilda mig en uppfattning om huruvida kravställaren har lidit en skada och om det finns ett orsakssamband med den rådgivning "STD-företaget" har gett kunden. Uppdragsavtal, kravbrevet och annan korrespondens med kravställaren hjälper till med detta.

Kan du säga 3 generella saker som minskar risken för skadeståndskrav?
-  Tydliga uppdragsavtal, starka interna rutiner gällande kvalitetssäkring samt uppföljning när någonting faktiskt går fel så att försäkringstagaren lär sig av sina misstag inför framtiden och kontinuerligt uppdaterar sina rutiner för kvalitetssäkring.

Läs mer om STD-företagens försäkringar (extern webbsida)