Trafikverket är mitt inne i ett omfattande förändringsarbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen, vilket skapar nya förutsättningar och ställer nya krav på samarbetet med branschens aktörer.

Dialog, långsiktighet och analys är fortsatta nyckelfaktorer i detta arbete för att driva utveckling och nå framgång i gemensamma fokusområden som produktivitet och säkerhet.  Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och STD-företagen har därför tillsammans gjort ett gemensamt ställningstagande, där man ställt sig bakom att genomföra den grundläggande inriktningen i Produktivitetskommitténs rapport och de åtaganden och skyldigheter, som detta medför för respektive aktörer. Man är eniga om att man är beroende av varandra i det gemensamma förändringsarbetet, vilket ställer krav på parterna att ta ansvar för att driva den gemensamma inriktningen och visa tolerans, öppenhet och tydlighet i sina relationer utifrån sina roller och sitt ansvar. Samtliga är överens om att ett gemensamt utvecklingsarbete är en förutsättning för effektivt förändringsarbete och branschen är enig om att det finns förbättringsmöjligheter i att koordinera gemensam FOI-utveckling och säkerställa rätt fokus.

Utvecklingsarbetet bedrivs huvudsakligen i fyra temagrupper med representation från alla tre parter: 

  • Produktivitet/kostnadsdrivande krav
  • Innovation
  • 0-vision arbetsmiljö
  • Hållbarhet

En styrgrupp fattar beslut om inriktning, projekt, godkänner resultat, planer för implementering av resultat, resurser i projekt m.m. En beredningsgrupp förbereder slutligen styrgruppens agenda och säkrar de ärenden som ska tas upp.  Beredningsgruppens representanter utgörs av ett representativt urval från de samarbetsgrupper som finns inom respektive organisation.

Konsultrepresentanter i styrgruppen är Birgitta Olofsson, Tyréns, Johan Dozzi, Sweco, Niklas Sörensen, WSP, och från STD-företagen, Magnus Höij och Eskil Sellgren. Eskil kommer fram till årsskiftet att arbeta med de projekt som STD-företagen har med Trafikverket och BI samt ansvara för de möten STD-företagens Expergrupp Anläggning håller.

I beredningsgruppen sitter Magnus Höij och Eskil Sellgren, STD-företagen, Torbjörn Spets, COWI, Anna-Jeanette Larnelius, Norconsult, Charlotte Bergman, ELU och Ali Farhang, Ramböll.

I toppen av branschsamarbetet finns Nationellt Anläggningsforum, vars syfte är att föra en dialog kring produktivitet, innovation samt andra angelägna frågor tillsammans med ledande företrädare för Trafikverkets största leverantörer inom investering, underhåll, konsultuppdrag samt anläggningsbranschens intresseorganisationer. Deltagare är de högsta befattningshavarna i Trafikverket och i de största entreprenad- och konsultföretagen. Nationellt Anläggningsforum äger rum årligen och följs sedan av Regionala Anläggningsforum där kunskapsöverföring sker till regional nivå.

I mars månad varje år arrangerar de tre parterna Anläggningsdagen (tidigare FIA-dagen) då alla inbjuds till att diskutera hur vi tillsammans fortsätter utveckla anläggningsbranschen. Nästa anläggningsdag går av stapeln 9-10 mars 2016.

Läs mer om arbetet på Trafikverket.se