Mer fokus på livscykelkostnad

Vi har en händelserik höst framför oss med ett utmanande parlamentariskt läge efter det gångna valet. Med en ny sammansättning i riksdagen och en ny regeringskonstellation, så förändras fokus och inriktning för vårt arbete till viss del. Nya relationer och kontakter behöver etableras.

Men vi har också utmaningar som ligger ännu närmare vår vardag. Framförallt så pågår remissrundan kring det nya upphandlingsdirektivet. Positivt i direktivet är bland annat förslaget att upphandlande myndigheter ska vara skyldiga att förkasta onormalt låga anbud. En klar förbättring. Men utredningsunderlaget har också brister och hot mot att kunna leverera ökad kvalitet i uppdragen. De bristerna belyser vi tydligt i vårt remissvar. Men direktiven betonar också tydligt vikten av att använda livscykelkostnader i upphandlingar. Det bör i förlängningen medföra ett ökat värdesättande av den totala leveransen och ett mindre fokus på timmar. Det innebär i sin tur att vi behöver bli bättre på att visa vad våra lösningar innebär långsiktigt för kunden. En ny lagstiftning kommer vara på plats 2016.

Även forskningsområdet har fått ett ökat fokus. Den grundläggande frågan handlar om att skapa bättre förutsättningar för tjänsteföretag att få avkastning för forskningsinvesteringar. Vi berörde ämnet under Almedalsveckan i somras och ett par utredningar kring ämnet presenteras under hösten. Med dessa underlag ska vi fortsätta dialogen med bland annat Vinnova och Näringsdepartementet under hösten. Konkret så har vi ansökt och fått beviljat medel i samverkan med andra aktörer för att öka forskningen kring specifika tjänsteområden som exempelvis arkitektur, BIM men även för att öka forskningen kring tjänsteföretagande i stort. Mer information om vilka framsteg vi gör kommer komma löpande under hösten.

Jag vill även passa på att informera om de aktiviteter vi gör kring kunskapsintensiva tjänsteföretag och globala värdekedjor. Läs gärna den folder vi tagit fram som på enkelt sätt beskriver vissa av dessa frågor. Globala värdekedjor – så påverkar de utrikeshandeln.

Avslutningsvis vill jag också passa på att hälsa vår nye vd Magnus Höij välkommen till STD-företagen. Magnus kommer att vara en viktig del i arbetet med att göra Svenska Teknik&Designföretagen till en ännu mer synlig och drivande aktör i det svenska näringslivet.

Trevlig läsning!

Anders Persson
tf vd, Svenska Teknik&Designföretagen