I början av 2014 antog EU nya direktiv för offentlig upphandling.

De nya direktiven är:

  • Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling, och
  • Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transport och posttjänster.

Direktiven är resultatet av ett arbete inom EU som påbörjades 2011 med en ”Grönbok”. I september 2012 tillsatte den svenska regeringen en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur bestämmelserna i de nya EU-direktiven ska genomföras i svensk lag. Utredningens förslag presenterades den 3 juli i år i ”SOU 2014:51 Nya regler om upphandling”. Därtill har Socialdepartementet tagit fram en kompletterande promemoria som syftar till att genomföra delar av direktiven, ”Ds 2014:25 Nya regler om upphandling”. Även denna promemoria presenterades den 3 juli.

Remissvar över utredningarna ska lämnas den 1 oktober 2014.

De nya EU-direktiven kommer markant att förändra de svenska bestämmelserna för offentlig upphandling, både inom klassisk sektor och inom försörjningssektorn. De nya bestämmelserna kommer att träda ikraft under 2016.