”Vårterminen” avslutades med politikerveckan i Almedalen. STD-företagen var på plats för att lyfta viktiga frågor för våra medlemmar och för branschen. I år var våra teman forskning och hållbart samhällsbyggande. Flera av våra medlemsföretag var också på plats, arrangerade egna seminarier och deltog i både våra och andras evenemang. Det är en positiv utveckling på bara några år – att företrädare för våra medlemsföretag efterfrågas och deltar i diskussioner och debatt på ett helt annat sätt än tidigare. En positiv utveckling vi ska slå vakt om.

En viktig fråga vi lyfte vid ett av våra seminarier är behovet av att underlätta för våra medlemsföretag att vara delaktiga och dra nytta av den forskning som initieras och bedrivs. Rätt incitament behöver skapas för att ytterligare förstärka våra företags kunskapsuppbyggnad.

Konsultföretagen är nyckelspelare i den framtida utvecklingen, inom såväl utveckling av nya system och produkter som inom infrastruktur och samhällsbyggande. Denna viktiga roll kräver ökad förståelse för hur vår bransch fungerar och utvecklas. När politiker och beslutsfattare har bättre kunskap och förståelse för våra villkor så har de möjlighet att besluta om rätt styrmedel, regelverk och incitament. Detta stärker svensk konkurrenskraft.

Att intresset för vår bransch har ökat är uppenbart – det syns redan och det kommer att synas framöver. Det är viktigt att vi som branschförening och enskilda medlemsföretag fortsätter att visa på ledarskap och god samverkan i vår roll som branschföreträdare. Och att vi alla fortsätter att göra vår röst hörd.

Oavsett utgången i det kommande valet så måste vi fortsätta arbetet med att lyfta vår roll i samhället för att skapa goda förutsättningar för våra medlemsföretags utveckling. Rätt hanterat och med god samverkan så har vi en god marknad och en positiv utveckling framför oss i en expanderande och allt kunnigare bransch. Att äga och bygga kunskap har blivit en viktig och allt mer respekterad konkurrensfaktor.

I hopp om en god höst önskar jag er trevlig läsning!

Ander Persson
tf vd, Svenska Teknik&Designföretagen