Den 1 juli 2014 träder nya bestämmelser för direktupphandling ikraft i LOU, LUF och LUFS och kan då börja användas av upphandlande myndigheter och enheter.

De nya bestämmelserna innebär i korthet att gränserna för direktupphandling höjs till:

  • 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader enligt LOU,
  • 26 procent av det tröskelvärde som gäller vid upphandling av varor och tjänster som görs enligt LUF eller LUFS.

Det betyder, för närvarande, att direktupphandling av samma slags tjänster, varor och byggentreprenader kan ske till högst 505 800 kronor per räkenskapsår enligt LOU samt till 939 342 kronor per räkenskapsår enligt LUF och LUFS.

Det införs även ett krav att upphandlande myndigheter och enheter ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om värdet av det som upphandlas uppgår till minst 100 000 kronor. Upphandlande myndigheter och enheter ska även anta riktlinjer för genomförandet av direktupphandlingar.  

Gränserna för direktupphandling och dokumentationsplikten bör, enligt regeringens förslag, utvärderas när de varit i kraft i tre år.