Upphandlingsutredningen, som tillsattes 2010 för att se över de svenska upphandlingsregelverken, avgav sitt slutbetänkande den 5 mars 2013. Upphandlingsutredningen, som varit ledd av Anders Wijkman, har bl a haft i uppdrag att se över upphandlingsregelverken ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv.

Motivet med utredningen har bl a varit att inhämta underlag inför översynen av EU:s upphandlingsdirektiv. EU:s upphandlingsdirektiv påverkar innehållet i de svenska upphandlingsregelverken, dvs LOU och LUF, när det gäller upphandlingar som sker över vissa tröskelvärden.

Huvudbudskapet från upphandlingsutredningen är att den offentliga upphandlingen måste blir mer strategisk. Upphandlingsutredningen menar att det finns brister i styrningen av den upphandling som sker i Sverige och att bristerna börjar redan på nationell nivå. Denna brist har sedan påverkat styrningen av upphandling på landstings- och kommunal nivå som har samma problem. Det upphandlingsutredningen bl a föreslår för att komma tillrätta med bristen på styrning är att det på nationell nivå tas fram en strategisk handlingsplan för offentlig upphandling och att motsvarande sker hos kommuner och landsting.

Det som i övrigt särskilt kan noteras i slutbetänkandet är att upphandlingsutredningen betonar vikten av att beakta kvalitet i upphandlingar och vikten av att premiera kvalitetshöjande åtgärder som går utöver ställda krav. Detta för att skapa en drivkraft hos leverantörerna att just leverera kvalitet. Upphandlingsutredningen föreslår också att gränsen för direktupphandling per räkenskapsår höjs till 600.000 kronor för varor och tjänster som omfattas av LOU, till 1.200.000 kronor för byggentreprenader som omfattas av LOU, till 1.000.000 kronor för varor och tjänster som omfattas av LUF och till 1.600.000 kronor för byggentreprenader som omfattas av LUF. Därutöver föreslår utredningen att antalet domstolar som hanterar överprövningsärenden ska reduceras till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt, dvs att vissa domstolar ska vara specialiserade på just överprövningsärenden i offentlig upphandling. Slutligen föreslår utredningen också att möjligheter att använda ett förhandlat förfarande inom ramen för LOU ska utökas. Detta betyder att utredningen vill att den utökade rätt att använda förhandlat förfarande som finns föreslagen i EU:s förslag till nya upphandlingsdirektiv ska införas i de svenska upphandlingsregelverken.

STD-företagen kommer att lämna in remissyttrande över slutbetänkandet. Remissyttrandet ska vara inlämnat till Socialdepartementet senast den 14 juni 2013.