Den 13 april höll STD-företagen frukostseminarium i offentlig upphandling i Växjö. De ämnen som togs upp på seminariet var främst nyheter som är på gång i upphandlingsregelverken. Även ett gott exempel på upphandling, rättsfall inom branschen och ett yttrande från Konkurrensverket presenterades.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) baserar sig på EU-direktiv när det gäller upphandlingar som sker över vissa tröskelvärden. Inom EU pågår för närvarande en översyn av EU-direktiven. Direktivens bestämmelser kommer att ändras vilket i sin tur kommer att påverka bestämmelserna i LOU/LUF. På seminariet rapporterades det om vilka nyheter som är antågande i EU-direktiven med tyngdpunkt på det direktiv som styr LOU. De nya EU-direktiven beräknas vara klara till hösten 2013. Medlemsstaterna kommer sedan att få två år på sig att införa bestämmelserna i de nationella upphandlingsregelverken.

Parallellt med EU:s översyn har det pågått en översyn av LOU/LUF i Sverige, som gjorts av Upphandlingsutredningen, ledd av Anders Wijkman. Upphandlingsutredningen har bl a haft i uppdrag att se över de svenska upphandlingsreglerverken ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Syftet har bl a varit att få underlag till den pågående översynen av EU-direktiven. Upphandlingsutredningen avgav sitt slutbetänkande den 5 mars. På seminariet behandlades även vissa av de slutsatser som upphandlingsutredningen kommit fram till.

Därutöver tipsade STD-företagen om ett gott exempel på en upphandling av ett ramavtal där förfrågningsunderlagets utformning omöjliggör för anbudsgivare att lämna osunda strategiska anbud. Med osunda strategiska anbud menas då anbud där anbudsgivaren inte har för avsikt att leverera personalkategorier som är lågt prissatta. Detta omöjliggörs i förfrågningsunderlaget genom att fixera skillnader i priser mellan olika personalkategorier.

STD-företagen tog även upp ett yttrande från Konkurrensverket som rör vem som har bevisbördan för att ett pris är onormalt lågt. Hittills har domstolarna placerat bevisbördan för att ett pris är onormalt lågt på den upphandlande myndigheten. I sitt yttrande placerar Konkurrensverket bevisbördan för detta på anbudsgivaren. Det återstår att se vilken väg domstolarna väljer framöver.  

Det var bra uppslutning till frukostseminariet och glädjande att se att deltagare kom både från medlemsföretagen och från offentlig sektor!