I slutet av 2013 tillsattes en särskild utredare för att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen bl a möjligheten att överpröva en upphandling. I förra veckan överlämnade överprövningsutredningen sitt betänkande till Finansdepartementet.

Syftet med överprövningsutredningen har varit att öka effektiviteten i upphandlingsprocessen och att komma tillrätta med de ekonomiska problem som uppkommer för beställare och leverantörer när en upphandling stoppas p g a en överprövning. En utgångspunkt för utredningen har varit att rättssäkerheten inte får eftersättas.

Utredningen föreslår att det införs en påtalandeskyldighet i syfte att förbättra dialogen mellan upphandlande myndighet och leverantörer. Tanken är att den upphandlande myndigheten i större omfattning än tidigare ska rätta fel och brister i förfrågningsunderlaget. Påtalandeskyldigheten betyder att en leverantör som vill ansöka om överprövning måste kunna visa att leverantören har anmält överträdelser till den upphandlande myndigheten om de finns under den första halvan av anbudstiden eller tiden för att lämna in anbudsansökan. Påtalandeskyldigheten gäller dock inte för de fall där det har varit omöjligt eller orimligt svårt för en leverantör att t ex förstå hur ett krav i ett förfrågningsunderlag ska tillämpas. 

Utredningen förslår att tiden för att pröva upphandlingsmål i förvaltningsdomstol påskyndas. Förslaget innebär att en process i förvaltningsdomstolen inte ska ta mer än 90 dagar om det inte finns synnerliga skäl.

Upphandlande myndigheter föreslås få ökade möjligheter att direktupphandla temporärt om en dom från förvaltningsrätt överklagas till kammarrätt.

Idag kan parterna ta upp nya omständigheter och nya bevis i ett mål som överklagats till kammarrätt, dvs omständigheter och bevis som inte behandlats vid förvaltningsrätten. Utredningen föreslår att den möjligheten begränsas till fall när en part kan göra sannolikt att omständigheter och bevis inte kunnat presenteras i förvaltningsrätt eller annars har haft en giltig ursäkt för att inte åberopa materialet tidigare.

Överprövningsutredningen har bl a även undersökt om det bör införas avgifter för att få ansöka om överprövning vid domstol samt om förlorande part bör bära vinnande parts processkostnader istället för att vardera parten bär sina processkostnader som är det som gäller idag. I dessa delar föreslår utredningen inte någon ändring.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2017.