Agenda Livsmiljö är ett initiativ från STD-företagen och Sveriges Arkitekter som delfinansieras av Vinnova. Här samlas deltagare som vill ägna kreativitet och kraft åt arkitektoniska innovationer – nya tjänster som stärker uthållig stadsutveckling och förbättrar livsmiljöns planering och rumsgestaltning. Agenda Livsmiljö utarbetas i partnerskap med Malmö Stad, Arkitekturakademin och Byggherrarna.

AgendaLivsmiljo2-350x105

Under vårvintern har ett antal frukostmöten och rundabordssamtal ägt rum med följande ämnen - spelplan för samverkan (Göteborg), användarfokus medborgardialog (Malmö), innovationsupphandling (Stockholm), tjänstedesign för hållbar livsmiljö (Stockholm Konstfack). Ett viktigt och intressant ämne återstår: Finansiering av hållbar livsmiljö (Umeå).

Det har varit stor uppslutning kring mötena. Ämnet är stort och entusiasmerande, och det har kommit många inspel. En delrapport till Vinnova har lämnats in, och under våren kommer materialet för slutrapporten, som ska lämnas in i juni, att bearbetas.

Utgångspunkter för strategin:
  • Värdestyrd samverkan utifrån långsiktiga spelregler och gemensam erfarenhetsåterföring.
  • Demonstrationsområden där innovativa lösningar och metoder kan testas med avsteg från nuvarande regelverk.
  • Tjänsteutveckling för tidiga skeden och innovationsupphandling som stöder designprocessen utifrån användarens perspektiv.
  • Kvalitets- och miljöstyrning som underlättar riskbedömning och hållbar finansiering.
  • Tvärvetenskaplig forskning om värdeskapande stadsbyggnad och arkitektur.

Agenda Livsmiljö ska peka ut en handfull förslag på satsningar där staten kan göra skillnad genom att minska risker för aktörerna att tänka nytt och implementera ny kunskap.