Offentlig upphandling av en konsultmäklare som i sin tur köper in tjänster från olika företag för leverans till den offentlige beställaren är en företeelse som finns i olika sektorer inom näringslivet.

Det konsultmäklaren i sin tur köper kan vara IT-tjänster, arkitekt- och teknikkonsultjänster, revisionstjänster m.m. Det finns inte något naturligt samband mellan de tjänster konsultmäklaren själv tillhandahåller och de tjänster konsultmäklaren köper in till den offentlige beställaren. För konsultmäklarens leverantör, t ex ett teknikkonsultföretag, betyder det att företagets tjänster köps in privat och inte på det sätt som upphandlingsregelverket föreskriver. Hade den offentlige beställaren köpt tjänsterna direkt från teknikkonsultföretaget hade beställaren istället haft att följa upphandlingsregelverket. Frågan som då uppkommer är om offentlig upphandling av konsultmäklare kan vara ett kringgående av upphandlingsregelverket.

Under 2013 prövade Konkurrensverket om AB Stockholms Lokaltrafiks (SL) upphandling av konsultmäklare var förenlig med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Konkurrensverket fann då att just SL:s upphandling av konsultmäklare var förenlig med LUF.    

Konkurrensverket har nyligen informerat att de vill bidra till att sätta ramarna för vad som kan anses vara tillåtet respektive otillåtet när det gäller upphandling av mellanhänder. En mellanhand kan vara en reseförmedlare som upphandlas istället för transportörer, en partner för inköp av kött som upphandlas istället för livsmedelsleverantörer, en konsultmäklare som upphandlas istället för ramavtal med konsultföretag etc. Konkurrensverket efterlyser nu hjälp för att bättre kunna förstå och analysera hur upphandling av mellanhänder går till och är intresserade av att få del av exempel på upphandlingar av mellanhänder och exempelavrop.

Läs gärna mer om Konkurrensverkets projekt på Konkurrensverkets hemsida www.kkv.se/nyhetsbrevsartiklar/konkurrensverket-trendspanar

STD-företagen fortsätter att bevaka utvecklingen av offentlig sektors användning av konsultmäklare för inköp av arkitekt- och teknikkonsulttjänster.