Som bekant kan det hända att konsultföretag får skadeståndskrav riktade mot sig från beställare som man utfört uppdrag åt. Vi har i dessa fall ibland sett att beställare i samband med detta vill hävda att ni som konsultföretag även orsakat dem en merkostnad vid genomförandet av uppdraget.

När man får ett skadeståndskrav riktat mot sig är det viktigt att man omedelbart gör en anmälan om skada till det försäkringsbolag där man har sin konsultansvarsförsäkring tecknad. Enligt ABK 09, kap 5, § 12 ska en anmälan om skada göras inom tre månader från det att krav framställts (muntligt eller skriftligt). Försäkringsvillkoren innehåller dock en frist om sex månader från det att man fått kännedom om sin fordran. Före eller efter det att en beställare har framställt ett skadeståndskrav förs det ibland en dialog om den eventuella skadan mellan beställaren och konsultföretaget. Det ni som konsultföretag/försäkringstagare ska tänka på är att aldrig medge ansvar för skada eller utge någon kompensation/ersättning för den påstådda skadan. Detta gäller oavsett om dialogen förs muntligen eller skriftligen.

Konsultansvarsförsäkringar innehåller en skaderegleringsbestämmelse som kan frånta er rätten till försäkringsersättning i de fall ni medgett ansvar eller betalt ut ersättning till en beställare. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att ni enligt lag och rättspraxis är skyldiga att utge ersättning.

Ni som har er konsultansvarsförsäkring tecknad genom STD-företagens gruppförsäkringslösning kan när du känner osäkerhet i dessa frågor ta kontakt med STD-företagens Försäkringsservice hos Aon Sweden, telefon 08-587 840 50 alternativt stdforsakring@aon.se.