EU-parlamentet antog nyligen nya direktiv för offentlig upphandling. Direktiven styr innehållet i den svenska upphandlingslagstiftningen om det som upphandlas överstiger vissa tröskelvärden.

De nya direktiven kommer att träda i kraft inom kort. Därefter har EU:s medlemsstater två år på sig att föra in de nya reglerna i nationell lagstiftning. För Sveriges del betyder det att bestämmelserna i LOU och LUF kommer att genomgå omfattande förändringar. Förändringarna förväntas träda i kraft senast i början av 2016. STD-företagen har gjord en sammanställning över 10 viktiga nyheter i det nya upphandlingsdirektivet för klassisk sektor.

10 viktiga nyhter i upphandlingsregelverket för klassisk sektor (pdf)

Läs nyheten "Nya upphandlingsregler antagna av EU-parlamentet"