STD-företagen, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket bedriver ett stort branschsamverkansprojekt inom anläggningssektorn, "Anläggningsforum". Vid det årliga mötet i Nationellt Anläggningsforum den 10 november träffades de högsta ledningarna för Trafikverket, de största konsulterna och entreprenörerna samt branschorganisationerna för att diskutera fortsatt samverkan och aktuella branschfrågor. Mötet avslutades med att Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier och Magnus Höij, STD-företagen, undertecknade en avsiktsförklaring för Anläggningsforums fortsatta arbete.

UndertecknandeAvsiktsiktsforklaring2016.jpgSTD-företagen, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket bedriver ett stort branschsamverkansprojekt inom Anläggningssektorn, som numera är namnändrat till ”Anläggningsforum”. Anläggningsforums utvecklingsarbete drivs i huvudsak som gemensamma projekt med representation från samtliga parter och ska efter implementering av föreslagna lösningar bidra till

  • en attraktiv och säker anläggningsbransch,
  • kostnadseffektiv infrastruktur och
  • hållbart byggande och förvaltning.

Årligen överenskommer parterna om en verksamhetsplan, som utgör prioriteringen av aktiviteter. Parterna förbinder sig att säkerställa tillsättande av engagerad bemanning, som svarar upp mot verksamhetsplanens behov.

Parterna ser att ett viktigt och resurskrävande moment i samverkansarbetet, vid sidan av utveckling av arbetsmetoder och verktyg, är att realisera effekten av rekommenderade lösningar i parternas processer och arbetssätt. Inom ramen för Anläggningsforum läggs därför stort fokus på förankring och dialog. Målsättningen är att genom planerade aktiviteter stödja förändringsprocessens olika mognadsnivåer så att en förflyttning mot förändrade attityder och beteenden kan uppnås.

Arbetet i projekten drivs inom sex temaområden:

  • Innovation
  • Produktivitet
  • Arbetsmiljö
  • Klimat och miljö
  • Social hållbarhet
  • Kompetensförsörjning

Regionala Anläggningsdagar genomförs en gång per år i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Luleå. Syftet med dessa dagar är att föra ut de resultat och beslut som tagits i Anläggningsforum. Inbjudan till dessa dagar görs som öppen inbjudan där alla aktörer i Anläggningsbranschen inbjuds att delta.

Vid det årliga mötet i Nationellt Anläggningsforum den 10 november, träffades de högsta ledningarna för Trafikverket, de största konsulterna och entreprenörerna samt Branschorganisationerna för att diskutera fortsatt samverkan och aktuella branschfrågor. Mötet avslutades med att Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon, Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier (t.v. på bilden) och Magnus Höij, STD-företagen (t.h. på bilden), undertecknade en Avsiktsförklaring för Anläggningsforums fortsatta arbete.