För snart ett år sedan beslutade Byggandets Kontraktskommitté (BKK) att det är dags att revidera standardavtalen AB 04 och ABT 06. I mitten av april höll BKK och Svensk Byggtjänst en välbesökt upptaktskonferens på Nalen.

Konferensen inleddes av BKKs ordförande Charlotta Lindmark. Lindmark berättade om BKKs strategiska arbete och målen för standardavtalen, som bland annat är att de ska vara i samklang med samtiden, främja sund konkurrens, hög produktivitet, innovation, kvalitet, samarbete och kostnadseffektivitet. Bland andra mål med avtalen nämndes att de ska vara transparenta och förutsägbara, ha hög kvalitet, vara användarvänliga, ha en optimal riskfördelning och sänka transaktionskostnader.

Förbundsdirektörerna för branschorganisationerna klev därefter upp på scenen och pratade om sin syn på revideringen av AB och ABT ur ett samhällsperspektiv. Medverkande branschorganisationer var Svenska Teknik&Designföretagen, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen

Andra punkter på programmet var AB och ABT ur ett rättsutvecklingsperspektiv, AB och ABT ur ett upphandlingsperspektiv, BIM och juridiken, skadestånd och försäkring, felpåföljder samt besiktning.

För genomförande av revideringen har BKK anlitat en juridisk sekreterare och en projektledare som berättade om förutsättningar för revideringen och tidplan. Projektledare för revideringen är Bo Samuelsson som arbetar hos Svensk Byggtjänst och som under många år har lett arbetet med Svensk Byggtjänsts AMA-publikationer.  Juridisk sekreterare är Staffan Myrdal som arbetar som advokat och även är docent i civilrätt. Staffan Myrdal berättade även om de avvägningar som behöver göras vid revideringen och nämnde i sammanhanget att standardavtalen inte ska innehålla otydliga kompromisser.

Läs mer om revideringen på BKKs webbsida