Det dröjer innan Sverige får nya lagar på upphandlingsområdet. De nya lagarna skulle ha varit införda i april 2016 men låter nu vänta på sig till 2017. Det gäller samtliga nya lagar, det vill säga LOU, LUF och LUK.

Lagarna bygger på EU-direktiv i offentlig upphandling som beslutades 2014. För implementeringen av EU-direktiven gäller en maxtid om två år. Sverige kommer nu att överskrida maxtiden vilket leder till att Sverige riskerar att få betala böter till EU. Ny tid för implementering beräknas bli den 1 januari 2017.

I en artikel i Upphandling 24 informerade civilminister Ardalan Shekarabi om förseningen och dess anledning. Lagstiftningsprocessen för nya LOU, LUF och LUK har kommit till en lagrådsremiss. Lagrådet behöver bearbeta remissen som de ska yttra sig över vilket tar tid. Därefter kommer regeringen att lämna en proposition, det vill säga ett förslag till ny lagstiftning. Målsättningen är, enligt Ardalan Shekarabi, att propositionen ska vara klar under våren 2016. 

Bestämmelser i ett EU-direktiv kan bli gällande även om de inte har implementerats i en medlemsstats lag. Huruvida det blir fallet beror på om en bestämmelse kan sägas ha direkt effekt. Direkt effekt kan uppkomma om en bestämmelse är tillräckligt klar, precis och ovillkorlig för att kunna användas i ett enskilt fall. Det är endast bestämmelser som leverantörer kan åberopa mot upphandlande myndigheter som kan ha direkt effekt. Nu blir det alltså en period med osäkerhet i Sverige angående vilka bestämmelser som gäller i offentlig upphandling.