AMA-beskrivningar

Det saknas beskrivningskunskap i branschen. Mårten Lindström berättade om den nya AMA Anläggning som kommer inom kort. När beskrivningen är en del av kontraktshandlingen är det viktigt att konsultföretagen tar ett samlat grepp när man skriver denna. Idag saknas ofta ett helhetsgrepp och den består allt oftare av delar, som inte alltid är kopplade till varandra. Mårten Lindström rekommenderar konsultföretagen att lära konsulterna mer om AB/ABT-strukturen – och inte bara ABK – eftersom det i förlängningen skulle ge bättre affärer. ”Det är viktigt att konsulterna verkligen förstår sin roll och sin affär”, säger Mårten Lindström.

ERMTs

ERMTs har varit ute på anbud – och många företag räknade på uppdraget. Sen valde Trafikverket att avbryta upphandlingen, vilket upprört många av företagen. Den resurskostnad som ligger i ett anbud kan var extremt stor för varje företag. I vissa upphandlingskretsar pratar man idag om att det är alldeles för lätt för beställaren att avbryta, utan hänsyn eller betalningsskyldighet till dem som engagerat sig.

Uppdragsmall på remiss

Temagruppen har replikerat till Trafikverket sin syn på uppdragsmallen för konsulter. Om du har synpunkter på denna, hör gärna av dig till någon i temagruppen, se std.se/Om oss/Temagrupper.

Dialog med Stockholms stad

Stockholms stad prövade hösten 2013 ett något annorlunda sätt att handla upp på. Innan dess träffade man Temagrupp Anläggning och diskuterade olika förslag och möjligheter. Efter genomförd upphandling ställde STD-företagens jurist Pernilla Samuelsson frågor till anbudsgivarna. Överlag var det flesta mycket nöjda med tillvägagångssättet. I höst träffar temagruppen Stockholms stad igen inför kommande upphandlingsperiod.

Branschutvecklare – INFRA

Branschföreningen har under hösten sökt en branschutvecklare för INFRA, precis som man har för ARKITEKT, INDUSTRI och INSTALLATION. Nu har styrelsen valt att skjuta på denna rekrytering tills man genomfört en genomlysning av verksamheten inom branschorganisationen och dess kansli. Man gör mycket idag – men gör man rätt saker som leder till medlemsnytta?

Lena Wästfelt

Lena Wästfelt som nu avslutat sitt uppdrag som vd i och med stämman den 15 maj, kommer tills vidare att sköta kontakterna med Temagrupp Anläggning, Trafikverket och SKL.

Lena övergår till verksamhet inom Almega, men kommer sköta dessa frågor för STD-företagen parallellt.