STD-företagen har nyligen träffat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner och landsting. Syftet med mötet var att diskutera ABK 09, ett standardavtal som förhandlats fram inom Byggandets Kontraktskommitté, BKK. BKK är en ideell organisation som bl a har till syfte att ta fram och ge ut bestämmelser till entreprenad- och konsultavtal. Där ingår representanter för byggherrar, entreprenörer och konsulter. Både offentlig och privat sektor finns representerade. Bland annat av SKL. STD-företagen representerar arkitekter och tekniska konsulter.

Tanken med ABK 09 är att det ska bespara kunder och leverantörer tid vid ingående av avtal. Som ett redan förhandlat standardavtal är ABK 09 ett balanserat dokument som tillgodoser alla parters intressen. Av dessa anledningar ska parterna inte göra avsteg från ABK 09s bestämmelser, vilket framgår av ABK 09s förord.

STD-företagen blir dock ofta uppmärksammade på att medlemsföretagens kunder gör avsteg från ABK 09. Detta kan till viss del bero på att kunderna inte känner till att ABK 09 just är ett redan förhandlat standardavtal. För drygt ett år sedan förekom det ofta allvarliga avsteg från ABK 09. Kunderna ändrade då ofta i ABK 09s ansvarsbestämmelser. Det man kunde se var att kunderna bestämde ansvarsbegränsning till ett belopp per skada och inte per uppdrag. Ansvarsbegränsningen i ABK 09 är 120 prisbasbelopp per uppdrag. En ändring till ett ansvar per skada får till konsekvens att ansvaret inte fullt ut täcks av konsultansvarsförsäkringen. Ett ansvar per skada är inte heller möjligt att projektförsäkra. De kunder som oftast införde denna ändring var, enligt uppgift, kommuner och landsting.

Men avstegen från ABK 09 har minskat, enligt information som STD-företagen fått under året. Skrivningar där ansvaret sätts per skada verkar i princip ha upphört, men de kunder som fortfarande gör avsteg från ABK 09 är, enligt uppgift, kommuner och landsting. Det var av den anledningen som STD-företagen tog initiativ till ett möte med SKL. Under mötet diskuterades vad som kan göras för att upplysa kommuner och landsting om ABK 09s karaktär av förhandlat standardavtal. STD-företagen föreslog att SKL, i sin roll av intresseorganisation, på lämpligt sätt bör upplysa kommuner och landsting om ABK 09 och tankarna bakom dokumentet. SKL har nu tagit frågan tillbaka till sin organisation och ska återkomma med besked om vad de kan göra i frågan.

Fortsättning följer!