STD-företagen har blivit uppmärksammade på att vissa upphandlande myndigheter kontinuerligt genomför otillåtna direktupphandlingar av arkitekttjänster.

Enligt LOU har en upphandlande myndighet rätt att under ett år köpa in tjänster av samma slag till ett belopp som motsvarar högst 15 procent av tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster. Det är tröskelvärdet för kommuner och landsting som avses. För närvarande uppgår tröskelvärdet till drygt 284 000 kronor. Det är inte klarlagt vad LOU menar med tjänster av samma slag och det finns olika teorier om vad begreppet omfattar. Oavsett hur det förhåller sig med begreppet så gäller gränsen per år och inte per upphandling/inköp. Det är här som vissa upphandlande myndigheter verkar gå fel. Myndigheterna verkar tolka direktupphandlingsgränsen som att den gäller per upphandling/inköp.

En konsekvens av en otillåten direktupphandling är att det avtal som träffats mellan myndigheten och en leverantör kan komma att ogiltigförklaras. Om avtalet ogiltigförklaras ska parternas prestationer återgå. Om en återgång inte kan ske, t ex för att en tjänst redan är utförd, så är utgångspunkten istället att det förmögenhetsläge som gällde innan avtalet slöts ska återställas. En upphandlande myndighet kan då komma att få betala för den nytta myndigheten haft av arkitektföretagets prestation. Det är således inte helt riskfritt för ett företag att delta i en otillåten direktupphandling. Företaget kan dock också ha rätt till skadestånd från myndigheten om ett avtal ogiltigförklaras.

Vad ska man då göra som företag om en upphandlande myndighet kontinuerligt använder sig av otillåtna direktupphandlingar? En rekommendation är att man frågar myndigheten varför direktupphandling är tillåten. Detta eftersom det finns vissa undantag från LOUs regler. Man kan också fråga myndigheten om den har gjort eller kommer att göra förhandsinsyn. Om myndigheten använder sig av förhandsinsyn på rätt sätt så kan avtalet nämligen inte ogiltigförklaras.

Har du funderingar kring ovanstående är du välkommen att kontakta Pernilla Samuelsson, STD-företagens jurist.