I mars publicerade STD-företagen årets första Investeringssignal. Arkitektföretagens orderläge förbättrades under hösten 2013 och över årsskiftet. Orderläget i januari 2014 var det bästa de redovisat sedan september 2011. Den goda utvecklingen för lokalinvesteringarna under 2013 och för bostadsinvesteringarna under slutet av 2013 och början av 2014 har inneburit en ökande orderingång och högre beläggning för arkitektföretagen.

Optimismen bland arkitekterna har också tilltagit, vilket speglas i konfidensindikatorn i Investeringssignalen i mars. Häften av företagen tror på ett fortsatt förbättrat orderläge fram till sommaren, medan endast vart sjätte företag tror att orderläget försämras. Uppdragen på de två viktigaste delsektorerna, bostadsuppdrag och övriga lokaler, förväntas fortsätta att utvecklas starkt vilket givetvis bidrar till den allmänna utvecklingen för arkitektföretag.

Arkitektföretagens debiteringsgrad förblev oförändrad under det tredje tertialet 2013 jämfört med andra tertialet; den genomsnittliga debiteringsgraden var 77,1 procent. Den ökande orderingången har ännu inte återspeglingar i beläggningen. Men debiteringsgraden förväntas öka under årets första hälft; detta tror nära hälften (48 procent) av arkitektföretagen medan endast 12 procent tror att den kommer att försämras.

Lönsamheten under 2013 var oförändrad jämfört med 2012, sett till hur de medverkande arkitektföretagen rapporterade i den här undersökningen. 36 procent uppgav att rörelsemarginalen förbättrats under 2013 – lika många som sade att den försämrats. Det är dock troligt att den genomsnittliga rörelsemarginalen för arkitektföretagen försämrats under 2013, med tanke på den stora prispressen och att offentliga beställare representerar en större andel av uppdragen.

Den genomsnittliga rörelsemarginalen för de medverkande företagen var 8,4 procent under 2013. I beräkningarna för Branschöversikten 2013 (se andra rapporter från STD-företagen) hade arkitektföretagen en rörelsemarginal på 8,5 procent under 2012. Även om underlagen skiljer sig en aning så indikerar ändå siffrorna i den här mätningen och de som tagits fram för Branschöversikten att en försämring av lönsamheten skett under 2013, även om den var marginell.

När det gäller lönsamhetsutvecklingen under 2014 är bilden ännu tydligare. 43 procent av de svarande tror den förbättras medan endast 9 procent tror att den försämras. Det är sannolikt att rörelsemarginalen blir något bättre under 2014, även om en ökning troligen blir marginell. Prisutvecklingen går trögt och svänger oftast uppåt ett tag efter orderutvecklingen.

Arkitektföretagen signalerar relativt stort rekryteringsbehov. Nära hälften (45 procent) av arkitektföretagen behöver anställa, medan blott 7 procent tror sig behöva minska personalstyrkan. Personalomsättningen under 2013 var på 16 procent för personalomsättning in och 8 procent på personalomsättning ut. Den totala personalomsättningen var 24 procent. Ungefär var fjärde person har alltså anlänt eller lämnat under året.

Läs hela Investeringssignalen mars 2014