Medlemslunch och årsmöte i Region Väst

STD-företagen Region Väst bjuder in till medlemslunch på temat inköp och upphandling – följt av årsmöte.

framsida_Henrik-Karlsson_1.gifGästföreläsare är Henrik Karlsson, direktör för Förvaltningen för inköp och upphandling (bilden).

Förvaltningen, som är Göteborgs Stads inköpscentral och strategiska resurs i upphandlingsfrågor, samordnar och följer upp Göteborgs Stads gemensamma inköp av varor och tjänster med målet att bidra till ett hållbart samhälle för göteborgaren. Bl a ansvarar förvaltningen för upphandlingar av ramavtal för konsulttjänster.

Årsmöte

Efter lunch och föredrag hålls ett kort årsmöte i STD-företagen Region Väst.

Evenemanget är kostnadsfritt. Antal platser är begränsat. Endast för STD-företagens medlemmar.

Dagordning för årsmötet

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman
4. Mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2016-2017
6. Val av ordförande i styrelsen på 1 år
7. Val av övriga ledamöter, 6 st, i styrelsen på 1 år
8. Val av suppleanter, 2 st, i styrelsen på 1 år
9. Val av valberedning på 1 år
10. Övriga frågor
11. Årsmötets avslutande

AnmalDigHar.JPG