LOU - Nyheter, goda exempel och rättsfall

Välkommen på frukostmöte med STD-företagen Region Kalmar på temat LOU - lagen om offentlig upphandling.

Pernilla Samuelsson, jurist STD-företagen, informerar om:

  • Goda expempel på upphandlingar
  • Nyheter i upphandlingsregelverket
  • Rättsfall

Information om seminariet

De ämnen som kommer att behandlas på seminariet är nyheter som är på gång i upphandlingsregelverken, gott exempel på upphandling av konsulter, rättsfall inom branschen och ett yttrande från Konkurrensverket.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) baserar sig på EU-direktiv när det gäller upphandlingar som görs över vissa tröskelvärden. Inom EU pågår för närvarande en översyn av EU-direktiven. Direktivens bestämmelser kommer att ändras vilket i sin tur kommer att påverka bestämmelserna i LOU/LUF. På seminariet kommer vi att presentera de ändringar som är i antågande med tyngdpunkt på det direktiv som styr LOU.

Parallellt med EU:s översyn har det pågått en översyn av LOU/LUF i Sverige. Den översynen har gjorts av Upphandlingsutredningen, ledd av Anders Wijkman. Syftet med utredningen har bl a varit att få underlag till den översyn som pågår inom EU. Upphandlingsutredningen lämnade sitt slutbetänkande den 5 mars i år. På seminariet kommer vi att behandla vissa av de slutsatser som utredningen kommit fram till.

Därutöver kommer vi, på seminariet, att tipsa om ett gott exempel på upphandling av ramavtal där förfrågningsunderlaget omöjliggör för anbudsgivare att lämna osunda strategiska anbud. Vi kommer också att ta upp ett yttrande från Konkurrensverket som behandlar frågan om vem som har bevisbördan för att ett pris som erbjuds i en upphandling är onormalt lågt.

Inbjudan (pdf)

Anmälan

Anmäl dig senast den 26 april till: britt@ingenjorsfirman-mg.se

Seminariet är kostnadsfritt. Endast för medlemmar.

Välkommen den 3 maj!