Rapporter

Här hittar du rapporter från STD-företagen.


Investeringssignalen oktober 2016: Dags att öka kapaciteten på tekniska högskolor

Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att det goda orderläget fortsätter och lönsamheten ökar successivt.
-Smolket i bägaren är kompetensbristen som skapar flaskhalsar och bromsar produktiviteten inom sektorn. Bristen på kompetens är akut och på väg att bli ett samhällsproblem. Mycket behöver göras, tillgången på arkitekter och ingenjörer måste öka, säger Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Designföretagen.

Svensk konsultsektor i ny belysning

Konsultsektorn är inte en bransch i vanlig mening. Den består av företag med likartad affärslogik som är verksamma i helt olika branscher. Den expanderar i takt med att kunderna väljer att upphandla konsulter som gör utredningar, projekterar byggen, utvecklar produkter och IT-system, konstruerar maskiner, utformar reklamkampanjer, patentansökningar och affärsavtal, genomför revisioner och tester av olika slag, sköter rekrytering, bokföring eller telefonintervjuer, utvecklar organisationsformer, interna rutiner och mycket mer.

Teknikkonsultbranschen behöver anställa 5 600 medarbetare fram till årsskiftet – Investeringssignalen juli 2016

Idag presenterar STD-företagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett fortsatt starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att fyra av fem företag behöver nyanställa. Bristen på kompetens är nu branschens största bromskloss.

Almegas tjänsteindikator: Tjänsteproduktionen hålls tillbaka

Almegas tjänsteindikator, som är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn, visar på en oförändrad produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn under andra kvartalet i år jämfört med första kvartalet. Tillväxttakten har därmed växlat ned efter förra årets acceleration, då tjänsteproduktionen ökade med i genomsnitt 3,7 procent jämfört med 2014.

Kompetensbrist leder till rekordhög personalomsättning – Investeringssignalen mars 2016

STD-företagens rapport Investeringssignalen visar att åtta av tio företag inom arkitekt- och teknikkonsultbranscherna behöver nyanställa. Det höga rekryteringsbehovet i branschen är en följd av det goda orderläget och höga beläggningsgraderna. Konsekvensen blir en ännu större konkurrens om befintlig kompetens med ökad internrekrytering från konkurrenter som följd. Detta leder till ännu högre personalomsättning och ytterligare tryck på löneutvecklingen.

Visa fler…