Innovativ design för smarta samhällen

– VÅRA MEDLEMMAR SKAPAR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE

Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar är både arkitekt- och ingenjörsföretag. De skapar alla på olika sätt smarta samhällen genom innovativ design. Här kan du läsa om ett antal olika projekt där våra medlemmar deltagit och skapat nya samhällsvärden. Det handlar om allt från nya förpackningslösningar och tunnelbanelinjer till skapandet av forskningscentra för världens mest kraftfulla neutronkälla.


WSP projekterar utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden

Stockholm Metro to Arenastaden.pngStockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa. Utbyggnaden av t-banan är en viktig del i stadens utveckling. På uppdrag av FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, ska WSP projektera utbyggnaden av den nya sträckan Odenplan-Hagastaden-Arenastaden; Gula Linjen. Byggandet planeras mellan 2018-2025. En drygt 4 km lång tunnel och 3 nya underjordsstationer byggs. Arenastaden och Hagastaden knyts därmed ihop med det befintliga t-banenätet vid Odenplan. Projektet innehåller många planeringsmässiga och tekniskt komplexa utmaningar, vilket ställer höga krav på samverkan mellan alla involverade teknikområden, internationella samarbetspartners, Stockholm stad och Solna stad.

Läs mer om projektet på WSPs webbsida


Tyréns projektleder och projekterar ett av Sveriges största järnvägsprojekt

TyrensCitybanan.pngCitybanan är ett av de största järnvägsprojekten i Sverige för tillfället. Det är en helt ny järnväg med två nya stationer för pendeltåg. Citybanan är en helt ny järnväg med två nya stationer för pendeltåg som byggs i tunnel under centrala Stockholm. Citybanan är en omkring sex kilometer lång tunnel i berg med två järnvägsspår. Tunneln sträcker sig från Stockholm södra till Tomteboda. Parallellt med Citybanan löper en service- och räddningstunnel.

Två helt nya stationer byggs, station Odenplan och station City. Byggtiden beräknas till ca nio år och kostnaden till ca 16 miljarder.


Sweco utformar ny tunnelbana i Stockholm

SWECOtbana.jpgOm tio år kopplas Nacka och T-centralen samman med en 11 kilometer lång ny tunnelbana. Det är den största satsningen på Stockholms tunnelbana i modern tid.

Den nya sträckan kommer att gå genom urberget under Saltsjön och en av stationerna kommer ligga så djupt som 100 meter under marken.

Satsningen är en viktig pusselbit i ett snabbväxande Stockholm och kommer att leda till kraftigt förbättrad kollektivtrafik.


AIX tar fram nya yteffektiva ungdomsbostäder

AIXkabo.jpgUppsala växer och behovet av billiga bostäder för unga och studerande ökar. AIX har på uppdrag av Uppsalahem ritat kvarteren Kåbo 59:1 och 2, som tillsammans rymmer 264 ungdomsbostäder som upplåts som hyresrätter. Enligt Uppsalahems regler skall man vara yngre än 27 år för att söka ungdomslägenhet men sedan finns ingen övre gräns för hur länge man får bo kvar. Breda södervända loftgångar med utrymme för uteplats binder på ett sinnrikt sätt samman husen i kvarteren. Kvarteren som ligger 3,5 km söder om centrala Uppsala innehåller yteffektiva 1-3 rok lägenheter på mellan 29 och 55 kvm.


Tyréns projekterar ESS – ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla

ess_tyrens.jpgEuropean Spallation Source (ESS) är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att skapa ett tvärvetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla, vilken kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop. Anläggningen kommer att vara placerad i Brunnshög i nordöstra delen av Lunds kommun. Tyréns har i uppdrag att delta i utredningen och projekteringen av ESS – European Spallation Source. Projektet är planerat att pågå 2011-2019. Investeringskostnaderna uppskattas till ca 16 miljarder SEK (2013).


Ramböll är med i skapandet av T-baneprojekt Akalla - Barkarby

KartaBarkarbyStation.pngFörlängningen av den blå tunnelbanelinjen från Akalla till Barkarby station är ett av Stockholms mest angelägna samhällsbyggnadsprojekt och kommer att möjliggöra minst 14 000 nya bostäder i Järfälla kommun till 2030. Utbyggnaden av den blå linjen är en av tre nya tunnelbanesträckningar i Stockholm. Ramböll arbetar tillsammans med White arkitekter och Tyréns med utredning och projektering av den två km långa tunnelbanelinjen samt stationerna Barkarbystaden och Barkarby station, varav den senare kommer bli en av Stockholms viktigaste knytpunkter för kollektivtrafiken med pendeltåg, tunnelbana, regionaltåg och buss. Projektet är därmed centralt för utvecklingen av hela Mälardalsregionen.

Läs mer om projektet på Rambölls webbsida


Pöyry hjälper till att förse Ålands 6 500 öar med pålitlig reservkraft

kraftnat_aland_shutterstock_113813377_680x400.jpgKraftnät Åland bad Pöyry om hjälp när regionens största investeringsbeslut i infrastruktur genom tiderna fattades. Projektet gick ut på att skapa ett högspänningsnät med likström (HVDC) som skulle klara att leverera 100 MW (megawatts) med minimala förluster och samtidigt koppla ihop Åland med Finland.  I nära samarbete förbereddes anbudshandlingar för HVDC-arbetet. Pöyry genomförde dessutom en djupanalys av förutsättningarna på havsbotten för att säkerställa att allt var klart för att lägga ner den 158 km långa undervattenskabeln.

Läs mer om projektet på Pöyrys webbsida


AIX skapar Kultur- och aktivitetshus i Järfälla

AIXsoderhojden_a.jpgI Söderhöjden i Jakobsberg utvecklar AIX Arkitekter, Järfällahus och Järfälla kommun ett kultur- och aktivitetshus i en lokal som stått oanvänd i många år. Huset ska stärka kommunens förenings- och kulturliv och bli en kreativ och engagerande mötesplats för alla Järfällabor med extra fokus på Söderhöjdens boende. Under processen har kommunens invånare fått tycka till om vilka funktioner huset ska innehålla och nu planeras utrymmen för matlagning, möten, utställningar, föreläsningar, skapande verkstad, dans och musik mm. Invigning planeras våren 2017.


Sweco projekterar Sveriges största massabruk

SwecoMassabruk.jpgSCA bygger ut Östrands massabruk i Timrå och Sweco ansvarar för mark- och byggprojektering, samt delar av projekteringen av processrör. Investeringen i Östrand innebär en fördubblad produktion av blekt barrsulfatmassa och skapar Sveriges största massabruk. Massafabriken kommer framåt skapa tillväxt och sysselsättning i Norrland.

Läs mer om projektet på Swecos webbsida


Pöyry skapar mer kapacitet med högre kvalitet

billerud-korsnas-tetra-recart_ext2_b_680x400.jpgÖver hela världen ökar efterfrågan på vätskekartong. Med 40 års erfarenhet av tillverkning, forskning och teknisk utveckling inom segmentet erbjuder BillerudKorsnäs, som är en ledande leverantör, ett högkvalitativt och hygieniskt förpackningsmaterial som skyddar innehållet utan att dess smak eller lukt förändras. Arbetet med att förbättra processer och effektivisera hela förädlingskedjan pågår kontinuerligt. 2011 vände man sig till Pöyry för en uppgradering och ombyggnad av anläggningens ena kartongmaskin, PM5. Två år senare var det dags att uppgradera även anläggningens andra kartongmaskin, PM4. Uppdraget var att öka kapaciteten och höja kvaliteten på produktionen.

Läs mer om projektet på Pöyrys webbsida


Tyréns skapar ett grönskande och levande Farsta centrum med plats för många nya bostäder

TYRENSfarstacentrum.pngEtt parallellt uppdrag till utvecklingen av Farsta centrum där Tyréns valdes ut att delta tillsammas med Okidoki arkitekter. Uppgiften bestod i att ta fram en stadsstruktur för Farsta centrum med syftet att omvandla detta förortscentrum med bilinriktning, till en stadskärna i en promenadstad.
De nya kvarteren vävs samman med 50-talets arkitektoniska centrumbyggnader till en sammanhållen struktur där kopplingar med omgivningen utvecklas.
Inom programområdet skapas plats för ca 117 000 BTA bostäder. Omkring 25 000 BTA handel och cirka 11 000 BTA kontor.