Upphandling av konsulttjänster

Frågor om upphandling av konsulttjänster är centrala i branscharbetet. Löpande får vi till kansliet på Svenska Teknik&Designföretagen frågor och erinringar när det gäller hur upphandlingar genomförs. Lika väsentlig är frågan om de affärsavtal som träffas mellan våra medlemsföretag och deras kunder.

Offentlig upphandling

En väl genomförd upphandling är en god grund för att ett projekt ska bli till gagn för såväl beställare som konsult. Det är avgörande för projektresultatet och för konsultföretagens långsiktiga lönsamhet och bärkraft att upphandling regelmässigt sker på rimliga villkor.

Under senare år har nya EU-direktiv för offentlig upphandling införts. Dessa har i Sverige omsatts i Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. STD-företagen fick genom aktiv påverkan på Finansdepartementet och dåvarande Nämnden för Offentlig Upphandling den svenska lagen förändrad så att den bättre överensstämde med tjänsteupphandlingsdirektivets intentioner och konsultbranschens intresse av avvägning mellan pris och kvalitet.

Läs vårt ställningstagande om offentlig upphandling
 

Cover_Upphandling_av_tekniska_konsulttjanster.JPGNy handbok: Upphandling av tekniska konsulttjänster

Svenska Teknik&Designföretagen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en handbok med syfte att förbättra kunskapen om upphandling av tekniska konsulttjänster.

Ladda ner boken som pdf
Beställ tryckta exemplar i SKLs webbshop
 

GenerateImageCABXCTBT.jpgAtt upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster

Svenska Teknik&Designföretagen har tillsammans med Byggandets Kontraktskommitté och Sveriges Arkitekter arbetat fram en revidering av skriften "Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster". Revideringen är föranledd av de ändringar i LOU som trätt i kraft sedan tidigare upplaga skrevs. Upplagan finns att köpa hos Svensk Byggtjänst, länk.

 

Vägledning

Svenska Teknik&Designföretagen har tagit fram en vägledning för hur offentliga beställare kan upphandla teknikkonsulttjänster. 
Vägledning – Hur offentliga beställare kan upphandla teknikkonsulttjänster
 

Konsultmäklare

Samtidigt som EU-kommissionen, regering och riksdag arbetar med att skapa förutsättningar som ökar värdeskapande, kvalitet och innovation i upphandlingar, så växer fenomenet konsultmäklare fram, vilket snarare motverkar värdeskapande och kvalitet i upphandlingar. Marknaden för konsultmäklare ökar snabbt och den här utvecklingen medför problem för många arkitekter och teknikkonsulter. Läs mer
 

Tävlingar

Tävlingar kan vara en del i upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster.

För tävlingar finns särskilda regler framtagna 2016, Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält. Dessa finns att ladda ned på Sveriges Arkitekters webbsida - länk till sidan

Reglerna är utarbetade av företrädare för de tävlande; Svenska Teknik&Designföretagen, Sveriges Arkitekter och Svenska Byggingenjörers Riksförbund tillsammans med företrädare för arrangörer, bland annat Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Landsting, m fl.