Upphandling av konsulttjänster

Frågor om upphandling av konsulttjänster är centrala i branscharbetet. Löpande får vi till kansliet på Svenska Teknik&Designföretagen frågor och erinringar när det gäller hur upphandlingar genomförs. Lika väsentlig är frågan om de affärsavtal som träffas mellan våra medlemsföretag och deras kunder.

Offentlig upphandling

En väl genomförd upphandling är en god grund för att ett projekt ska bli till gagn för såväl beställare som konsult. Det är avgörande för projektresultatet och för konsultföretagens långsiktiga lönsamhet och bärkraft att upphandling regelmässigt sker på rimliga villkor.

Under senare år har nya EU-direktiv för offentlig upphandling införts. Dessa har i Sverige omsatts i Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. STD-företagen fick genom aktiv påverkan på Finansdepartementet och dåvarande Nämnden för Offentlig Upphandling den svenska lagen förändrad så att den bättre överensstämde med tjänsteupphandlingsdirektivets intentioner och konsultbranschens intresse av avvägning mellan pris och kvalitet.

Upphandlingsvillkoren blir allt mer beroende av gemensamma europeiska regler och direktiv. Vi bevakar genom vår europeiska branschorganisation EFCA konsultbranschens intressen redan i samband med initiativ till förändringar och nya regler.

STD-företagens ståndpunkter kring offentlig upphandling av arkitekt- och ingenjörstjänster är en rekommendation för sund tillämpning av LOU.

GenerateImageCABXCTBT.jpgAtt upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster

STD-företagen har tillsammans med Byggandets Kontraktskommitté och Sveriges Arkitekter arbetat fram en revidering av skriften "Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster". Revideringen är föranledd av de ändringar i LOU som trätt i kraft sedan tidigare upplaga skrevs.

Upplagan finns att köpa hos Svensk Byggtjänst – länk.

Vägledning

STD-företagen har tagit fram en vägledning för hur offentliga beställare kan upphandla teknikkonsulttjänster. 

Vägledning – Hur offentliga beställare kan upphandla teknikkonsulttjänster