Ställningstagande: Offentlig upphandling

En väl genomförd upphandling är en god grund för att ett projekt ska skapa värde för både beställare och leverantör. Det som är avgörande i en upphandling är att fokus i upphandlingen ligger på det slutliga resultatet av det som ska köpas. För att konsultföretaget ska kunna leverera ett bra resultat krävs att upphandlingen sker med rimliga villkor och med fokus på kvalitet i slutprodukten.Upphandling

Vi verkar för

  • Att företagen ska kunna skydda sina affärsidéer och immateriella rättigheter i en upphandling
  • Bättre möjligheter till avkastning på kunskaps- och FoU-investeringar
  • Ökat fokus på slutresultat, funktion och långsiktigt värdeskapande
  • Att undvika tvingande sociala krav, sysselsättningskrav eller andra oflexibla krav som hämmar konkurrensen och kvaliteten i upphandlingen
  • Ökad kunskap hos upphandlare kring kunskapsintensiva tjänster
  • Att upphandlingsunderlag bör i högre grad tas fram genom extern remiss, RFI och tidig dialog
  • Ökat antal upphandlingar i tidiga skeden samtidigt som detta inte får vara konkurrenshämmande i genomförandeskeden
  • Att användning av mellanhänder undviks då de försämrar möjligheten till ökad kvalitet i upphandlingen och riskerar att bidra till kringgående av LOU
  • Att nya upphandlingsformer ger rätt förutsättningar för leverans av kunskapsintensiva konsulttjänster

Blandat material