Tjänsteinnovation nyckeln till framgång för kunskapsintensiva tjänsteföretag

Forskning kring tjänsteutveckling och tjänsteinnovation är en självklarhet för att utveckla svensk konkurrenskraft. För att stärka svenska företags roll behövs ytterligare satsningar. Företagen behöver utveckla sina affärsmodeller för att både kunna dra nytta av den ökade tjänstefieringen och utveckla värdeskapandeprocesser som drar nytta av utvecklad kunskap.

STD-företagen och Almega har gjort en undersökning bland våra medlemsföretag på synen kring tjänsteutveckling och tjänsteinnovation, för att bland annat få underlag till hur vi kan stödja och främja utvecklingen. Undersökningen visade att 80 procent av företagen ansåg att tjänsteinnovation var viktigt för konkurrenskraften. Men det framgick också att mycket av arbetet sker direkt i den dagliga verksamheten utan särskild avsatt budget eller organisation. Detta betonar vikten av att utveckla arbetssätt och strukturer för att effektivisera tjänsteinnovationsarbetet både inom företagen och i samverkan med näringsliv och akademi.

I många fall har utvecklingen gått mot ett kundanpassat fokus istället för ett kundorienterat arbetssätt, där man långsiktigt bygger en kunskaps- och värdeplattform för leverans av kundnytta, det vill säga ett mer proaktivt sätt att leverera lösningar och kundvärde.

Viktiga faktorer som kommer fram i studien är även att många av företagen har svårt att lyckas med förnyelse i sin affär. Man sitter fast i traditionella affärsmönster, strukturer och arbetsformer. Strukturer som inte främjar innovation, forskning eller produktivitet i leveransen på ett optimalt sätt.

Läs mer om resultatet och analysen i rapporten:

Tjänsteinnovation för ökat värdeskapande -
En studie om hinder och möjligheter i tjänsteföretag