Forskningsaktörer inom samhällsbyggnad

Här samlar vi information om forskning inom samhällsbyggnad.

Visa alla

Arkitektur

Arkus – för arkitekturforskning

Tillsammans med Sveriges Arkitekter vill STD-företagen skapa en tydligare roll för forskningsstiftelsen Arkus.

Arkus arbetar branschnära och fungerar som komplement till högskolornas forskning. STD-företagen är stiftare till Arkus tillsammans med Sveriges Arkitekter.

Läs mer på arkus.se

Kontaktperson på Arkus:
Lisa Daram, lisa.daram@arkus.se

Infrastruktur

Branschprogram för Byggnadsverk i Transportsektorn – BBT

Programmet startade den 1 oktober 2013 och avser forskning och innovation. Målet är att minska samhällets relativa kostnader för byggnadsverk inom infrastrukturen genom att åstadkomma ett effektivt och hållbart byggande. Forskningsutförare och andra branschaktörer är inbjudna att inkomma med förslag till projekt inom programmet. Läs mer om programmet på www.FoI-BBT.se.

Bana väg för framtiden - väg- och järnvägsbranschens framtida utveckling

Trafikverket, KTH och VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) har inlett ett samarbete kring forskning och innovation inom byggande, drift och underhåll av vägar, järnvägar. Under hösten 2013 ska man ta fram ett inriktningsdokument för de kommande åren. STD-företagen, både kansli och medlemsföretagen, är inbjudna att delta i framtagningen. Läs mer om projektet och anmäl intresse på projektets egen hemsida, www.bvff.se

För mer information

Robert Karlsson, robert.karlsson@vti.se

Management

CMBs forskningsinitiativ

Chalmers Management Program som är ett nätverk mellan företag och akademi vid CTH har bedrivit utvecklingsarbete under flera år. Nu har man identifierat branschens behov av utveckling på managementsidan. Avsikten är att skapa forskning på detta område och på sikt utvecklingsprogram för chefer och ledare. CMB är igång med sin agenda och kommer att söka forskningsmedel för denna.

För mer information

www.cmb-chalmers.se
Bengt Christensson, bengt.christensson@cmb-chalmers.se

Teknik

CERBOF - Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning

Detta var ett program för forskning och innovation initierat av Energimyndigheten. CERBOF löpte mellan åren 2007 och 2012. Projektresultat finns nu tillgängliga på  iqs.se.

Energimyndigheten kommer att satsa ytterligare 20 miljoner kronor över fyra år för ett nytt ”CERBOF-projekt”. Myndighetens ambition är att skapa ett brett samlat FoI-program som sträcker sig från ren grundforskning till forskning på experimentell nivå, men med undantag för rena demonstrationsprojekt. En jämn fördelning mellan teknik och samhällsvetenskap/humaniora eftersträvas, lika så en blandning av nationella och internationella projekt.

För mer information

Johan Skarendal, johan.skarendal@iqs.se


Bygginnovationen och Sveriges Bygguniversitet

Det övergripande syftet med Bygginnovationen är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor. Det ska bland annat ske genom att brygga över gapet till högskole- och universitetssektorn och därigenom främja kommersialisering av kunskap, lösningar och forskningsresultat samt förbättra samverkan mellan byggsektorn, instituten och samarbetsorganisationen Sveriges Bygguniversitet. Flera olika forsknings- och innovationsprojekt pågår.

För mer information

www.bygginnovationen.se
www.sverigesbygguniversitet.se
Bygginnovationen: Mårten Lindström, marten.lindstrom@more10ab.se
Sveriges Bygguniversitet: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se


IQ Samhällsbyggnads agenda för ICT – BIM

IQS Samhällsbyggnad och OpenBIM har gemensamt tagit fram en forskningsagenda för ”Hållbart samhällsbyggande och maximerad brukarnytta genom effektiv informationshantering”. Det är en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda inom området ICT-BIM för bygg- och fastighetssektorn omfattande såväl hus som anläggningar och övrig infrastruktur. I agendans vision understryks det att det finns ett starkt samband mellan effektiv informationshantering i byggnadsverks samtliga skeden och ett hållbart samhälle. Den effektiva informationshanteringen handlar om ICT-BIM och dess möjligheter till en förändring i dagens processer. Det hållbara samhällsbyggandet är beroende av hållbar information.

För mer information

http://www.iqs.se/
Olle Samuelsson, olle.samuelsson@iqs.se