Vinnova kartlägger den svenska konsultbranschen

Efter mycket förarbete och planering har Vinnova nu startat arbetet med att ta fram rapporten som ska kartlägga den svenska konsultbranschen. Syftet med kartläggningen är att skapa en fördjupad helhetsbild av konsultsektorns struktur och verksamhetslogik i Sverige.

Sysselsättningen inom konsultbranschen har ökat mycket kraftigt under de senaste decennierna. Konsultföretag spelar idag en mycket viktig roll i samhällets och kundföretagens värdekedjor och utvecklingsprocesser. Detta har ökat intresset för att studera utvecklingen av dessa konsultföretag, hur de interagerar med innovationssystemet och forskningen, vilka värdelyft de skapar i andra sektorer, hur de skapar sysselsättning inte bara inom sina egna företag utan även inom industrin och samhället som helhet.

Samtidigt pågår en strukturomvandling i konsultbranschen med bland annat förvärv, sammangående, nya bolagsformer, mikroföretag, konsultmäklare, internationell konkurrens och nya internationella aktörer.

Det finns många skäl till att denna kartläggning av konsultbranschen är viktig. Inte minst med tanke på att konsultföretagen har varit mer eller mindre osynliga i tidigare branschrapporter. Något som har påpekats vid tidigare gjorda kartläggningarna inom exempelvis miljöteknik, fordonsindustri, energi och metallindustri.

Avsikten är att kartläggningen och den tillhörande analysen ska kunna användas för strategiska diskussioner och överväganden, såväl nationellt som regionalt, vilket gör rapporten till ett mycket viktigt dokument för den fortsatta dialogen kring näringslivets utveckling och konsultföretagens roll i systemet. Rapporten och den bakomliggande databasen ger även Vinnova möjlighet att följa konsultföretagens utveckling samt företagens deltagande i olika forskningsprogram och forskningsfrämjande som t.ex. Horisont 2020 eller Vinnovas egna program.

Enligt den preliminära planen ska arbetet med kartläggningen och analysen vara klart till efter sommaren 2014. STD-företagen har varit involverat i initieringen av projektet, ett arbete som har pågått i flera år. Vi är även delaktiga och stödjer arbetet framåt. 

Detta blir ett mycket bra underlag för en nyvald regering i höst. Ett underlag som ger bättre överblick och nya kunskaper för nya kloka beslut i regeringen och i branschen som helhet. 

Projektet finansieras av Vinnova och koordineras via Institute for Management of Innovation and Technology, IMIT, och genomförs av forskare vid Institutionen för Industriell ekonomi och organisation på KTH samt institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet, LiU.