Debattartikel i SvD: Viktig reform för forskningen är nu hotad

FoU-avdraget har sänkt kostnaderna för forskande företag med drygt 500 miljoner kronor per år. Men nu hotas reformen genom Entreprenörskapsutredningens förslag. Det skriver Svenska Teknik&Designföretagen i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

FoU-avdraget är populärt och viktigt för att främja forskning och innovationskraft i svenska företag. Det visar den första utvärdering som gjorts av forskningsreformen. Dessvärre riskerar FoU-avdraget att försämras. I höstas föreslog den statliga Entreprenörskapsutred­ningen att avdraget per anställd forskare borde minskas samtidigt som maxtaket slopas. En sådan förändring skulle enbart gynna de allra största företagen och göra avdraget meningslöst för mindre och medelstora företag.

Sedan den 1 januari 2014 har företag i Sverige möjlighet att yrka avdrag på arbetsgivaravgiften för anställda som utför arbete inom kvalificerad forskning och utveckling (FoU). Avdraget är på 10 procent av lönen och begrän­sas till 230 000 kronor per koncern och månad.

FoU-avdraget infördes med syftet att främja innovationskraften hos företag i Sverige. Den dåvarande regeringen ville – med stöd från oppositionen – öka företagens satsningar på forskning och utveckling. Nu, tre år senare, kan vi konstatera att avdraget tjänat sitt syfte. Svenska Teknik & Designföretagen presenterar i dag en rapport som visar att FoU-avdraget används flitigt av våra medlemmar, men också av andra företag med forskningsverksamhet. Icke publicerad statistik från Skatteverket visar att över 2 000 företag gör FoU-avdrag i dag – ett mycket glädjande resultat för svensk forskning och utveckling.

Rapporten pekar även på att avdraget träffat rätt. Allra mest används avdraget av små och medelstora företag i forskningsrelate­rade branscher. För dessa företag, som sällan beviljas offentliga forskningsmedel, har avdraget varit avgörande. Företagens möjlig­heter att anställa forskare och specialister har bidragit till nya innovationer som i förlängningen stärkt svensk konkurrenskraft.

Samtidigt är det tydligt att FoU-avdraget bör reformeras. Incitamenten för små och medelstora företag att ansöka om avdraget behöver stärkas. Detta görs dock inte genom Entreprenörskapsutredningens förslag. Utredningen förordar att maxtaket slopas, samtidigt som nedsättningen av arbetsgivar­avgifterna sänks från 10 till 5 procent av löne­summan. Det vore helt fel väg att gå. 

Av de över 2 000 företag som beviljades FoU-avdrag 2016 nådde endast 32 avdragets maxbelopp på 230 000 kronor per månad. Prioriteras ett utökat maxbelopp skulle ­endast de allra största forskningsintensiva före­tagen gynnas samtidigt som övriga forskande företag skulle missgynnas. Det kan abso­lut finnas skäl att höja maxtaket, men första prioritet måste vara att få fler företag att anställa sin första forskare eller skapa sin första forskar­grupp. 

I ett första steg bör nedsättningen av arbetsgivar­avgiften i stället öka från 10 till 20 procent av lönen för forskande anställda. I ett andra steg kan det maximala avdraget per koncern och månad fördubblas från 230 000 kronor till 460 000 kronor. Givet att intäktsbortfallet till statskassan som FoU-avdraget inneburit enbart blivit hälften så stort som beräkningarna visade när reformen infördes, bör det finns utrymme att kraftigt förstärka FoU-avdraget.

FoU-avdraget har sänkt kostnaderna för forskande företag med drygt 500 miljoner kronor per år. Såväl regeringen som oppositionen har betonat vikten av näringslivets FoU-investeringar. Regeringen bör därför inte gå vidare med Entreprenörskapsutredningens förslag. I stället bör regeringen initiera en utvärdering av FoU-avdraget i syfte att reformera FoU-avdraget så att det än ­bättre förmår att främja investeringar i forskning och utveckling inom den kunskaps­intensiva tjänstesektorn.

Ett utökat avdrag kommer stärka hela näringslivet och för­bättra den svenska konkurrenskraften. Det gynnar alla. Inte minst Sverige.

Magnus Höij
vd Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen vill främja ett aktivt och värdeskapande forsknings- och innovationsklimat i Sverige.