Välkommen med synpunkter på agendan för forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Under 2017 har Formas i samverkan med andra myndigheter, forskningsfinansiärer och näringslivsorganisationer arbetat fram ett förslag på agenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Svenska Teknik&Designföretagen har blivit inbjudna att komma med synpunkter.

Kartläggningen identifierar behovet av stärkt relation mellan forskning och praktik, stärkt samverkan mellan forskningssatsningar samt ökad internationell samverkan. Även ett ökat behov av tvärvetenskaplig forskning, forskning som berör planeringsprocesser och förvaltning samt sambanden dem emellan. Extra tydlig blir också medvetenheten kring behovet av ökad kunskap kring betydelsen av arkitektur, form och design samt kunskap kring olika funktioners samverkan i den byggda miljön för att skapa goda livsmiljöer.

Agendan redovisar även ett ökat kunskapsbehov vad gäller planering, investering och omställning kring transporter, logistik och resor. Och detta kopplat till förbättrad kunskap kring hur styrmedel och livscykelanalyser kan förbättra förutsättningarna kring investeringar och långsiktigt kloka beslut inom samhällsbyggande.

Detta är också några av de frågor som Svenska Teknik&Designföretagen lyft under många år och krävt ökade forskningssatsningar inom. Vi belyser även detta i vår senaste rapport "Samhällsbyggnad och klimatet".

Agendan som Formas nu presenterar redovisar mål och förväntade effekter av forskningsprogrammet på lång sikt. Forskningsagendan gäller för perioden 2017–2026 och kommer att uppdateras vart tredje år.

Svenska Teknik&Designföretagen har blivit inbjudna att komma med synpunkter i syfte att kvalitetssäkra den kartläggning av pågående forskningsinsatser som har gjorts samt lämna synpunkter kring de förslag till prioriteringar som tagits fram.

Vi tar tacksamt emot era tankar och inspel till detta arbete för att på bästa sätt bidra till forskningsprogrammet utformas på ett sätt som fungerar för våra medlemsföretag och bidrar till stärkt forskning kring hållbart samhällsbyggande.

Senast fredagen den 4 maj ska vi ha skickat våra synpunkter till Formas.

Läs "Utkast forskning för ett integrerat och kunskapsbaserat hållbart samhällsbyggande:
Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande" - ladda ner pdf på formas.se.

 Inspel skickas till Anders Persson, anders.persson@std.se