Vad innebär den nya mutlagstiftningen?

Den 1 juli 2012 trädde en ny mutlagstiftning i kraft. Den nya lagstiftningen förtydligar de tidigare bestämmelserna och föreskriver vissa ändringar. Det som särskilt kan noteras är att lagen straffbelägger handlingar som tidigare var lagliga. Detta gör den genom de två nya bestämmelserna "Handel med inflytande" och "Vårdslös finansiering av muta". För företag är bestämmelsen om vårdslös finansiering av särskild vikt.

Handel med inflytande

Handel med inflytande straffbelägger bland annat den situationen att en närstående till en beslutsfattare får medel i syfte att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. Besluten som är avsedda att påverkas ska gälla myndighetsutövning eller offentlig upphandling. De personer som straffbeläggs är både den som ger och den som tar mutan.

Vårdslös finansiering av mutbrott

Bestämmelsen straffbelägger näringsidkare som ger pengar eller andra tillgångar till en person som företräder näringsidkaren och på så sätt främjar mutbrott eller handel med inflytande. För straff krävs att näringsidkaren har varit grovt vårdslös. Begreppet näringsidkare omfattar inte bara företaget utan t ex även den som ingår i en verkställande ledning hos ett företag. Det betyder att straffansvaret t ex kan träffa vd eller styrelseledamot. Ett exportföretag som företräds av en agent i ett annat land kan t ex bli ansvarigt om mutbrottet utförs av agenten med pengar från företaget. Detsamma gäller om företaget företräds av dess dotterbolag i ett annat land och dotterbolaget begår mutbrott.

Att vårdslösheten ska vara grov innebär att den ska vara ett påtagligt avsteg från normal aktsamhet. Så kan vara fallet om ett företag ger en företrädare pengar eller andra tillgångar trots att det finns en beaktansvärd risk för att det främjar mutbrott m m. Det rör sig då om att näringsidkaren inte har tillräckliga kontroll- eller försiktighetsåtgärder gentemot den som ska företräda näringsidkaren. En högre nivå av kontroll och försiktighet krävs om företrädaren är verksam i ett land där korruption är mer vanligt. Om företrädaren är en anställd så blir frågan istället om företaget har haft tillräckliga och lämpliga rutiner och instruktioner till ledning av personalen.  

Uppförandekod för näringslivet

Parallellt med utredningen om en ny mutlagstiftning har det tagits fram uppförandekod för näringslivet, Svensk kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Koden syftar till att vägleda företag i frågor om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet. Koden är tänkt att komplettera de straffrättsliga bestämmelserna. Institutet mot mutor ska fastställa koden och sedan förvalta den. 

Konsekvenser av ny mutlagstiftning

Den nya bestämmelsen om vårdslös finansiering av mutbrott innebär att företag bör se över om det finns risker i verksamheten med anledning av lagstiftningen. Företag bör också se till att det finns lämpliga rutiner vid t ex anlitande av agenter. Det bör även säkerställas att företaget har tillräckliga policies och riktlinjer för att motverka mutbrott, handel med inflytande eller främjande av mutbrott. Återkommande kontroller bör göras så att policies och riktlinjer efterlevs.