Utlysning: Förstudier inom hållbar stadsutveckling

Den byggda miljöns påverkan på samhället är betydande, finansiellt krävande och ofta irreversibel i ett hundraårsperspektiv – såväl positivt som negativt. Arkitekter och ingenjörer har ett samhällsansvar att ge offentliga och privata beslutsfattare gedigna underlag som syftar till hållbarhet bortom valperioder och kvartalsekonomi.

Den byggda miljöns påverkan på samhället är betydande, finansiellt krävande och ofta irreversibel i ett hundraårsperspektiv –  såväl positivt som negativt. Arkitekter och ingenjörer har ett samhällsansvar att ge offentliga och privata beslutsfattare gedigna underlag som syftar till hållbarhet bortom valperioder och kvartalsekonomi.

Tre stiftelser har beslutat att gemensamt utlysa medel för förstudier med praktiknära inriktning inom hållbar stadsutveckling. Förstudierna ska utformas så att de kan utgöra grund för större forskningsprogram. Stiftelsernas ambition är att anslå totalt ca 1,5 miljoner.

Utlysningen har utformats i dialog med Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Arkitekter. Den knyter an till den avsiktsförklaring som dessa organisationer gemensamt formulerat under hösten 2013. I avsiktsförklaringen betonas vikten av ett ökat kunskapsutbyte mellan praktik och forskning. 

Ansökningar sker digitalt via Arkus senast 2014-03-17. Ansökningsblanketten finns att hämta på arkus.se/anslag. Projektbeskrivning får uppgå till max fyra stycken A4-sidor, CV max en A4/person. I projektbeskrivningen ska redovisas hur fem kriterier, som förmedlas på stiftelsernas hemsidor, kommer att uppfyllas. Ansökt belopp kan maximalt uppgå till 200 tkr/ansökan. Samtliga filer ska märkas med ”AAR,Hållbar_stad_2014+rubrik för ansökan”.

Läs mer om utlysningen på stiftelsernas webbplatser:

Stiftelsen Arkus, arkus.se
ARQ, arqforsk.se
Richerts forskningsstiftelse, sweco.se (Sök Richerts)