The New Urban Agenda – En positiv agenda för städernas utveckling

Konferensen ”Habitat III” hölls den 17-20 oktober i Quito, Ecuador. Syftet med konferensen är att enas kring en agenda för städers utveckling. Och givetvis att samla samhällets och näringslivets aktörer från hela världen i nätverk och möten för att utbyta kunskap. ”The New Urban Agenda” fastslogs den 20 oktober och är en färdriktning och ambition för urban utveckling. I den relativt stora svenska delegationen var Anders Persson från STD-företagen på plats tillsammans med medlemsföretagen White, Tengbom och Tyréns.

IMG_7414.JPGKonferensen hålls vart tjugonde år och arrangeras av UN-Habitat, FNs organisation för bostäder och stadsutveckling. Detta var tredje gången den genomfördes; Habitat I hölls i Vancouver 1976 och Habitat II i Istanbul 1996.

Tillsammans med de globala mål som arbetades fram på COP21 i Paris förra året (framförallt mål #11, Hållbara städer och samhällen) utgör dessa dokument ett ramverk för hur vi gemensamt ser på hållbar stadsutveckling. Agendan sätter människan i fokus med syfte att utveckla inkluderande stadsmiljöer, skapa livskvalitet och utrota fattigdom. Och naturligtvis att möta sociala och miljömässiga utmaningar.  I den relativt stora svenska delegationen var Anders Persson från STD-företagen på plats tillsammans med medlemsföretagen White, Tengbom och Tyréns.

IMG_7930.JPGIntresset för svenskt kunnande är stort och det fanns många tillfällen att lyfta fram våra företag, vårt kunnande och våra erfarenheter av stadsutveckling. Omvärlden törstar efter kunskap kring samverkansformer, medborgardialoger, holistisk och integrerad planering, cirkulära system och livscykelperspektiv när det gäller investeringar och utveckling. Helt uppenbart är dock att vi också har mycket att lära av omvärlden.

IMG_7651.JPG Och att vi, om vi ska behålla vår konkurrenskraft, måste ta till oss erfarenheter och kunskap från andra delar av världen och utveckla oss själva. För de företag som har den ambitionen så finns en stor internationell marknad att utforska och ta del av. Kanske innebär det helt nya arbetsformer, avtal, risker och affärsmodeller. Men marknaden finns för den som söker.

Så vad händer nu med ”The New Urban Agenda”?

Nu börjar arbetet med genomförande. För att lyckas med detta krävs både konkreta åtgärder lokalt och att skapa opinion och drivkrafter. Arkitekt- och ingenjörsföretag har en central roll i detta, och att visa på hur vi kan uppfylla mål och ambitioner. En bra början kan vara att läsa dokumentets alla punkter och översätta det till affärsmöjligheter. Om 20 år kommer vi veta hur väl vi lyckats!