Svenska Teknik&Designföretagen kritiska till regeringsuppdrag

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att föra in ett sysselsättningskrav i verkets upphandlingar. Svenska Teknik&Designföretagen är kritiska till regeringsuppdraget.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att hitta en modell för att föra in sysselsättningskrav i sina upphandlingar. Trafikverket arbetar nu med att ta fram en rapport, TRV 2015/57 193 Krav på sysselsättning i upphandlingar, om hur uppdraget ska genomföras. STD-företagen har blivit ombedda att lämna synpunkter på de förslag som finns i rapportutkastet.

STD-företagens ståndpunkt är att långtidsarbetslösheten och sysselsättningsgraden är ett samhällsproblem som det är viktigt att komma till rätta med. Men att föra in sysselsättningskrav i Trafikverkets upphandlingar är principiellt fel, menar STD-företagen. Bland annat riskerar sysselsättningskraven att få stora konkurrenshämmande effekter. Regeringens ambition att öka sysselsättningen är god, men att använda sysselsättningskrav inom sektorer där det råder kompetensbrist är fel väg att gå.

Arbetslösheten för arkitekter, teknik- och industrikonsulter är mycket låg. Den senaste Investeringssignalen (juni 2015), STD-företagens återkommande marknadsrapport, pekade på att kompetensbristen inom branschen hämmar produktivitetsutvecklingen inom sektorn. Företagen i konsultbranschen lägger redan sedan tidigare stora resurser på att attrahera kompetens till branschen nationellt och internationellt. Rekrytering av nya medarbetare och att fånga nyutbildades intresse är en av de högst prioriterade och strategiskt viktigaste frågorna för att klara konkurrensen i branschen. Att det trots detta finns ett antal arbetssökande inom branschen hos arbetsförmedlingen beror till stor del på matchningsproblem.

STD-företagen har lämnat följande synpunkter till Trafikverket angående rapporten:

  • Rapporten saknar analys utifrån ett konsultperspektiv
  • Åtgärderna tar inte hänsyn till den matchningsproblematik som råder i branschen
  • Priskonkurrensens sysselsättningseffekter har inte beaktats
  • Risk att långtidsarbetslösa blir en handelsvara
  • Problematiken kring totalentreprenad och ramavtal är inte belyst
  • Förslaget hämmar konkurrensen och skapar hinder för småföretag att delta i upphandlingar 

Trafikverkets rapport överlämnas till regeringen den 15 november.

Här finns hela yttrandet att läsa.