STD-företagen gör inspel till projekt om upphandling av mellanhänder

Konkurrensverket driver sedan cirka ett år tillbaka ett projekt för att utreda upplägg om mellanhänder i offentlig upphandling. Sedan hösten 2015 driver Konkurrensverket projektet tillsammans med Upphandlingsmyndigheten.

Det förekommer, enligt Konkurrensverket, mer och mer att upphandlande myndighet och enheter upphandlar mellanhänder som i sin tur köper in eller förmedlar varor och tjänster till myndigheten. Arkitekter och teknikkonsulter har de senaste åren erfarit upplägg med mellanhänder genom upphandlande myndigheter och enheter som upphandlar konsultmäklare. En konsultmäklare är ett privat företag som i eget namn köper konsulttjänster utan att använda sig av upphandlingsregelverket. Konsultmäklaren säljer sedan vidare tjänsterna till den upphandlande myndigheten eller enheten. Den tjänst som konsultmäklaren tillhandahåller är helt skild från de tjänster som arkitekter och teknikkonsulter tillhandahåller.

Projektet som Konkurrensverket bedriver ska, utöver att bidra till en korrekt tillämpning av upphandlingsregelverket, också utreda vad som är lämpligt vid upphandling av mellanhänder. Projektets resultat ska redovisas i en rapport. Datum för publicering av Konkurrensverkets rapport är inte fastställt.

Konkurrensverket har i ett tidigare ärende prövat om AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) upphandling av konsultmäklare var tillåten enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF). Ärendet prövades av Konkurrensverket 2013 och Konkurrensverket fann då att just SL:s upphandling av konsultmäklare var förenlig med LUF. Inför Konkurrensverkets prövning lät STD-företagen utreda om frågan SL:s upphandling av konsultmäklare var tillåten enligt LUF och lämnade in utredningen till Konkurrensverket.   

STD-företagen har sedan senvåren 2015 haft löpande kontakt med Konkurrensverket med anledning av det pågående projektet. Bland annat har STD-företagen träffat Konkurrensverket och diskuterat förekomsten av mellanhänder samt lämnat synpunkter på Konkurrensverkets projektplan. STD-företagen har också låtit utföra en bred utredning av frågan om det är tillåtet för upphandlande myndigheter och enheter att upphandla mellanhänder enligt LOU och LUF. Utredningen baserar sig delvis på fakta om hur upphandling av mellanhänder går till i praktiken och hur konsultuppdragen genomförs. Utredningen visar att det finns en betydande risk för att upphandlande myndigheters och enheters användning av konsultmäklare kan stå i strid med syftet med LOU och LUF och vissa av de grundläggande principerna. I december 2015 lämnade STD-företagen så in promemorian till Konkurrensverket. STD-företagen kommer även framöver att lämna synpunkter till och föra en dialog med Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten rörande projektet. 

STD-företagens promemoria finns att läsa här.